Dzień dobry

Poniżej wyboldowane odpowiedzi na zadane pytania.

Pozostaję do dyspozycji

W dniu 2020-11-18 o 08:57, {{ email }} pisze:
>
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o informację
> Data: Mon, 16 Nov 2020 21:25:06 -0000
> Nadawca: {{ email }}
> Odpowiedź-Do: {{ email }}
> Adresat: {{ email }}
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> b) kwartalnikiem;
> c) dwumiesięcznikiem;
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> _*f) tygodnikiem;*_
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
> Prosimy o opisanie sytuacji.
>
> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
> _*d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. Wydawana w formie
> papierowej, dostępna w formacie pdf na www.eprasa.pl, oraz część
> informacji na portalu www.tygodnikkrag.pl
> *_
>
> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
> średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
>
_*Średni nakład roczny za 2019 3.300 egzemplarzy*_
>
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
> informację czy:
> a) jest bezpłatna;
> _*b) jest płatna.*_
>
> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> *_a) tak;_*
> b) nie.
>
> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
> umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
> publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
> każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
> publikowane w gazecie;
> _*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
> umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*_
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
> rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
>
> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
> kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> _*d) organizacje społeczne;*_
> _*e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*_
> _*f) lokalny biznes;*_
> g) inne podmioty (jakie?).
>
> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
> wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> _*c) żadne z powyższych.*_
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: {{ email }} UWAGA: prosimy o
> to, by nie zmieniać podanego adresu.
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
--

Załączniki

  • E-mail_Justyna_Gurban.jpg (nieskanowany) Skanuj