Witamy, poniżej odpowiedzi na Państwa pytania:

1. Kurier Libiąski jest miesięcznikiem

2. Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

3. Nakład w 2019 r. to 8 tys. sztuk miesięcznie

4. Gazeta jest bezpłatna

5. Tak prowadzimy sprzedaż ogłoszeń

6. nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie

7. instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)

8. c

W dniu 2020-11-17 o 07:08, lck@libiaz.pl pisze:
--
Salawa Paweł
Instruktor Działu Promocji i Rozwoju
Tel. 32/627-12-62 wew. 15
Libiąskie Centrum Kultury
ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy zawiadomić administratora systemu. Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Libiąskim Centrum Kultury.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Libiąskie Centrum Kultury, ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż, tel. +48 32 627-12-62, +48 32 627-37-10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@lck.libiaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w szczególnych przypadkach na podstawie umów, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań przez jednostkę. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Libiąskim Centrum Kultury Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub danej organizacji międzynarodowej.

Załączniki

  • image002_Nq1Pm2f.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list