Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
x d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.
2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
x c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
12000 szt.
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;
x b) jest płatna.
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
x a) tak
b) nie.
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
x d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
x d) organizacje społeczne;
x e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
x c) żadne z powyższych.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34161@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji
--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne
i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość
niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę
wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym
i/lub właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo
używać, ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z
niej. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie ul. Śmigielska 1a.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail:
inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.Pani/Pana dane osobowe (w
szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w
korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania sprawy i
prowadzenia korespondencji/lub w innych celach. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas
wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
przekazane do innych podmiotów.
Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.