Dzień dobry,

w odpowiedzi na złożony za pośrednictwem maila wniosek o udostępnienie
informacji publicznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach,
udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania przekazuję
następujące informacje:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
_*d) miesięcznikiem;*_
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
_*c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*_
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

_*Średni nakład w 2019 roku wynosił 1500 egzemplarzy.*_

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
_*a) jest bezpłatna;*_
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
_*a) tak;*_
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
_*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*_
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
_*d) organizacje społeczne;*_
_*e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*_
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
_*a) odmówiono publikacji takiego tekstu;*_
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

--
Pozdrawiam,
Karolina Dymarska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach
tel.: +48 032 288 70 82
gok@mierzecice.pl

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana.
Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach
dalej ADO.
2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu
z Panią/Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

W dniu 16.11.2020 o 22:25, sprawa-34112@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list