Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam odpowiedzi.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
*b) kwartalnikiem;*
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c*) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*W 2019 wydaliśmy: *

Nr 1 styczeń/luty, Nr 2 marzec/kwiecień, Nr 3 maj/czerwiec, Nr 4
lipiec/wrzesień,
Nr 5 październik/grudzień z łączną liczbą nakładu 3900 szt.

Od 2020 roku wydawany Biuletyn jest kwartalnikiem.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
*b) jest płatna.*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
*a) tak;*
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
*f) lokalny biznes; *
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*c) żadne z powyższych.*

Pozdrawiam

--
Renata Kubajczyk
Kierownik Działu Promocji
Ośrodek Kultury Brzeszcze
tel. 32/ 21 11 490, wew. 31
tel. 600 188 238
renata.kubajczyk@ok.brzeszcze.pl
www.ok.brzeszcze.pl

Informacja zawarta w tym e-mailu jest poufna i objęta tajemnicą
zawodową. Jeżeli e-mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę,
uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i
zniszczenie dokumentu. Dziękuję.

The information contained in this e-mail transmission is confidential
and privileged. If you have received this e-mail in error, please
immediately notify the sender by telephone and destroy the document.
Thank you.

Pobierz list