Szanowni Państwo,

W związku z wnioskiem z 16 listopada o udostępnienie informacji publicznej
przesyłam poniżej odpowiedzi na interesujące Państwa kwestie. W razie
dodatkowych pytań bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

Odpowiedź: d. Czasopismo "Bogoria" jest miesięcznikiem.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Odpowiedź: c. Czasopismo "Bogoria" dostępne jest zarówno w wersji
papierowej, jak i online.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Odpowiedź: W 2019 roku miesięczny nakład wynosił 9 000 egz. W ciągu roku
ukazało się dziesięć edycji, zatem nakład roczny to 90 tys. egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

Odpowiedź: czasopismo "Bogoria" jest dostępne bezpłatnie.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

Odpowiedź: a. Czasopismo "Bogoria" prowadzi sprzedaż ogłoszeń.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Odpowiedź: f. Ponieważ "Bogoria" jest czasopismem o charakterze lokalnym,
zasadniczym kryterium przyjmowania tekstów do publikacji jest związek z
Grodziskiem Mazowieckiem i jego okolicą oraz brak znamion reklamy. W
przypadku utworów literackich kryteria są dwa: rozmiar tekstu i jego jakość.
Nie istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
zwyczajowo nadesłane teksty są publikowane w gazecie, natomiast każdorazowo
decyduje o tym redaktor naczelny, który także w razie zbyt obszernych
materiałów dokonuje skrótów w porozumieniu z autorem. W przypadku utworów
literackich, jeśli nie mają one znacznej objętości, a także prezentują
dostateczny walor artystyczny, są publikowane. Dominującymi formami wśród
nadsyłanych tekstów są nekrologi, pożegnania i podziękowania, które
zwyczajowo publikowane są bezpłatnie.

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?) Gminna Rada Seniorów, warsztat terapii zajęciowej,
klub seniora,

Odpowiedź: w 2020 roku były nadsyłane do redakcji teksty i materiały od
mieszkańców, radnego opozycji, przewodniczącej Rady Miejskiej, organizacji
społecznych, instytucji lokalnych (szkoła, szpital, Urząd Miejski), a także
takich podmiotów jak Gminna Rada Seniorów, klub seniora, Warsztat Terapii
Zajęciowej.

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Odpowiedź: c. Nie odnotowaliśmy w 2020 roku materiałów nadesłanych z prośbą
o publikację, w sprawie których wystosowana by była odmowa publikacji.

Z poważaniem,

Krzysztof Bońkowski, redaktor naczelny czasopisma "Bogoria"

Administratorem danych jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z
siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9, Z
administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
{{ email }} <http://centrumkultury.eu/undefined/> lub pisemnie
na adres siedziby administratora. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO,
w tym zasady i cele przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:
http://centrumkultury.eu/polityka-prywatnosci

Informacja zawarta w tym mailu jest poufna i objęta tajemnicą zawodową. Mail
skierowany jest wyłącznie do osoby wymienionej powyżej. Jeżeli osoba, która
otrzymała mail, nie jest jego adresatem lub przedstawicielem adresata, to
niniejszym zostaje ona powiadomiona, że zapoznanie się z treścią,
rozpowszechnianie lub kopiowanie tego maila albo zawartych w nim informacji
jest zakazane. Jeżeli mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę,
uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i
zniszczenie dokumentu. Jeśli niniejsza wiadomość stanowi lub zawiera
jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, pozostaje on pod ochroną jej przepisów i nie może zostać w
jakikolwiek sposób wykorzystany.