Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udzielam informacji publicznej w temacie Gazety Mikołowskiej Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
˅ d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
˅ c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

8 tys. egzemplarzy/ miesiąc

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
˅ a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
˅ a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
˅ d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
˅ mieszkańców,
˅ a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
˅ b) radnych opozycji;
˅ c) radnych rządzącej koalicji;
˅ d) organizacje społeczne;
˅ e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
˅ a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
˅ b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem

Izabela Paździorek – Jakubowska

Dyrektor MDK w Mikołowie

--

Informujemy, że przesłanie nam korespondencji elektronicznej oznacza dobrowolne

jednoznaczne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się

w treści e-maila. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia

komunikacji elektronicznej oraz celach z niej wynikających.

Administratorem danych osobowych zawartych w prowadzonej korespondencji jest

Miejski Dom Kultury w Mikołowie przy Rynek 19.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz na: www.mdkmikolow.eu w zakładce informacje.