Dzień dobryW odpowiedzi na wniosek
o udostępnienie informacji publicznych związanych z wydawnictwem kwartalnika „Ziemia
Pruchnicka” informuję:Ad 1) gazeta jest: kwartalnikiem;
Ad 2) wydawana gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;Ad 3) nakład roczny wersji
papierowej w 2019 roku to 4x400=1200 egz.;Ad 4) część egzemplarzy gazety
w wersji papierowej jest płatna, część jest bezpłatna jako egzemplarze
promocyjne;
Ad 5) gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń;
Ad 6) nie istnieje regulamin, ale nadesłane teksty są zwykle publikowane w
gazecie;
Ad 7) w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą
o ich nieodpłatną publikację przez mieszkańców, organizacje społeczne,
instytucje lokalne, szkoły;Ad 8) w 2020 roku do
redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr
7, i nie odmówiono publikacji takich tekstów z uwagi na to, że artykuły dotyczyły
lokalnych społeczności, wydarzeń, spraw;

Z wyrazami szacunku Krzysztof Łuc

Dyrektor CKSiT w PruchnikuTemat: Wniosek o informacjęData: 2020-11-16 22:25Nadawca: {{ email }}: {{ email }}; Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;b) kwartalnikiem;c) dwumiesięcznikiem;d) miesięcznikiem;e) dwutygodnikiem;f) tygodnikiem;g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:a) jest bezpłatna;b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?a) tak;b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):mieszkańców,a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;b) radnych opozycji;c) radnych rządzącej koalicji;d) organizacje społeczne;e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);f) lokalny biznes;g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):a) odmówiono publikacji takiego tekstu;b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawawww.siecobywatelska.plNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego