ad. 1 d

ad.2 c

ad.3 1400 egzemplarzy

ad.4 a

ad.5 a

ad.6 d

ad.7 d,e

ad.8 a

--

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
44-340 Godów
ul. 1 Maja 93
tel. 32 47 65 630
mail: centrum@gckgodow.pl

_Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy
o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości. _

_ This message and any files sent with it are confidential and intended
to be used only by persons and entities to whom the message has been
addressed. If the message was received mistakenly, please notify the
sender and delete the message_

_KLAUZULA INFORMACYJNA_

_Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie ul. 1 maja 93 44-340 Godów - dalej
ADO. ADO przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w celu wymiany
informacji drogą elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za
pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta
mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy
adres poczty z legalnego źródła uprawniającego ADO do kontaktu z
Panią/Panem. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu
e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa. Ma Pani / Pan
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie zapisany
w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie._

_THE INFORMATION CLAUSE_

_1. The administrator of your personal data is Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie ul. 1 maja 93 44-340 Godów - ADO
further. _

_2. ADO processes your data solely for the purpose of
exchanging information electronically. _

_3. If we contact you by e-mail, it means that we have
received the e-mail address directly from you in order to contact you,
or we have obtained an email address from a legal source entitling ADO
to contact you. _

_4. We will not share your e-mail address with other entities
unless it is required by law. _

_5. You have the right to access your data, correct it,
delete, limit processing of it, the right to object and withdraw your
consent to the processing of data at any time, without affecting the
legality of the processing, which was made on the basis of consent
before its withdrawal. _

_6. The data will not be transferred to third countries or the
international organizations._

_7. Your email address will be stored in our database until
you withdraw your consent to its processing._