Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek udzielam informacji:

Ad 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem; TAK
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

Ad 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; TAK
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Ad 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Rok 2019 - 24 wydania x 5.000 egzemplarzy/nakład

Ad 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna; TAK
b) jest płatna.

Ad 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak; TAK
b) nie.

Ad 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; TAK
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Ad 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy; NIE
b) radnych opozycji; NIE
c) radnych rządzącej koalicji; NIE
d) organizacje społeczne; TAK
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); TAK
f) lokalny biznes; NIE
g) inne podmioty (jakie?).

Inne podmioty:

- instytucje państwowe -np. KRUS, Urząd Skarbowy, Państwowa Straż Pożarna,
GUS (Powszechny Spis Rolny),

- instytucje samorządowe - np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotnicza Straż
Pożarna,

- inne - np. sołtysi, Lokalne Grupy Działania, Stowarzyszenia Odnowy Wsi,
Gminna Rada Seniorów, kluby sportowe,

Ad 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu; NIE

b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Violetta Zalejska

tel. 77 424 05 03

tel. 530 623 707

<mailto:https://www.facebook.com/sok.strzelceopolskie/> Strzelecki Ośrodek
Kultury

Plac Stefana Żeromskiego 7

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756 192 48 34

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora
Danych Osobowych,

którym jest Strzelecki Ośrodek Kultury - Dyrektor SOK, w celu zrealizowania
Państwa sprawy.

Pełna klauzula informacyjny dostępna jest na stronie
<http://www.sok.strzelceopolskie.pl/bip/RODO,82>
http://www.sok.strzelceopolskie.pl/bip/RODO,82

Załączniki

  • image001_CM1kmeD.jpg