OR-I.1431.87.2020.AN

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska*

*Watchdog Polska *

*sprawa-34362@fedrowanie.siecobywatelska.pl*

**W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
sprawie wydawania gazety gminnej, złożony do tutejszego Urzędu drogą
elektroniczną w dniu 30.11.2020 roku, Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach 
informuje, co następuje.

Ad 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

d) miesięcznikiem;

Ad 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

Ad 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

3000 szt.

Ad 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;

Ad 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

c) żadne z powyższych.

Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z późn. zm.) informuje się:

Dane określające podmiot udostępniający informację: Burmistrz Gminy i
Miasta Chęciny
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść
informacji:
1)     Anna Nowaczek - stanowisko ds. organizacyjnych, Referat
Organizacyjny Urzędu,
2)    Joanna Łysak – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji
Urzędu.

Tożsamość osoby, która udostępniła informację: Paweł Brola – Sekretarz
Gminy i Miasta Chęciny, działający z upoważnienia Burmistrza Gminy i
Miasta Chęciny.

Data udostępnienia informacji: 01.12.2020 roku

--
Z poważaniem

Paweł Brola
Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

e-mail: sekretarz@checiny.pl
tel: 41 3153 125, centrala 41 3151 006

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4
http://www.checiny.pl

Sporządziła: Anna Nowaczek

*Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania
danych osobowych:*

1. Administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Gmina Chęciny z
siedzibą w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, kod pocztowy: 26-060, adres
e-mail: _gmina@checiny.pl <mailto:gmina@checiny.pl>_, tel. 41 31 51 006.**

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
_iodo@checiny.pl <mailto:iodo@checiny.pl>_, tel. 41 31 53 117.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do
udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie, na podstawie przepisu prawa,
określonego w ustawie z 6 września 2001r. o informacji publicznej
(tj.Dz.U. z 2016r. poz. 1764), zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią
archiwalną.

5. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści
swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również
prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest to warunkiem
udzielenia odpowiedzi na nadesłane pismo.

9. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, organizacji międzynarodowych ani innych odbiorców danych oraz
że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informację
Data: Mon, 30 Nov 2020 07:42:41 +0100
Nadawca: sekretariat <gmina@checiny.pl>
Adresat: a.nowaczek@checiny.pl <a.nowaczek@checiny.pl>, Joanna Łysak
<j.lysak@checiny.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Mon, 30 Nov 2020 03:33:47 -0000
Nadawca: sprawa-34362@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-34362@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: gmina@checiny.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34362@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego