Dzień dobry w odpowiedzi na wniosek przekazuję następujące informacje:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
Gazeta Puls Miasta jest miesięcznikiem;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

 Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

6000 egzemplarzy / miesiąc

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

Gazeta jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

Nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

Nie. Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,

b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;

Nie

b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

Nie. Teksty zostały  umieszczone w gazecie

c) żadne z powyższych.

tak

W dniu 01.12.2020 o 08:56, Nadia Shihab pisze:
-----------------------------
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań
w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem,
jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji , który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest
o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.