W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej
udzielam odpowiedzi na zadane we wniosku pytania:

ad.1. b

ad.2. a

ad.3. 2800 szt. w 2019 r.

ad.4. b

ad.5. a

ad.6. c

ad.7. a,d,e,g - osoby prywatne

ad.8. c

Z poważaniem

Urszula Potoczny

--
Urszula Potoczny
Sekretarz Gminy Polanka Wielka
tel. 33 84 88 008 w.32

-------------------------------
Administratorem danych jest Urząd Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka. Kontakt poprzez adres email: gmina@polanka-wielka.pl Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iod@polanka-wielka.pl Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

Załączniki

  • Klauzula_w_związku_z_ustawą_o_dostępie_do_informacji_publicznej.docx (nieskanowany) Skanuj