Poniżej przesyłam odpowiedzi na wniosek o udzielenie inf publicznej:

1) Wydawany przez Gminę Tryńcza biuletyn informacyjny w 2019 r.
publikowany był 2 razy w roku, zaś w 2020 r. raz w roku.

2) Wydawany biuletyn jest dostępny w wersji papierowej oraz online - do
pobrania na naszej stronie internetowej.

3) Nakład roczny w 2019 r. wyniósł 1500 egz.

4) Biuletyn jest bezpłatny.

5) Nie prowadzimy sprzedaży ogłoszeń

6) Nie istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych artykułów w
biuletynie, o publikacji nadesłanych artykułów decyduje zespół
redakcyjny

7) W 2020 r. do chwili obecnej nie zostały nadesłane żadne artykuły do
pubilkacji w biuletynie

8) nie dotyczy

Pozdrawiam
--
Dominika Kozak
Urząd Gminy Tryńcza
37-204 Tryńcza 127
tel. (16) 642 12 21 wew.22