Bulkowo, dnia 02.12.2020 r.

USC.KU.1431.68.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.11.2020 r. przesyłam poniżej wnioskowane informacje.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
ODPOWIEDŹ:
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.
Do końca 2019 roku była kwartalnikiem, obecnie jest wydawana 2 razy w roku

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
ODPOWIEDŹ:
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
Do końca 2019 roku była dostępna w wersji papierowej i elektronicznej, obecnie tylko w formacie PDF na stronie internetowej Gminy.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
ODPOWIEDŹ:
W 2019 roku każdy numer był drukowany w ilości 1 800 egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
ODPOWIEDŹ:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
ODPOWIEDŹ:
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
ODPOWIEDŹ:
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
ODPOWIEDŹ:
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
g) inne podmioty (jakie?) - Główny Urząd Statystyczny

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
ODPOWIEDŹ:
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Robert Wiśniewski
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie