Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, z dnia 30 listopada 2020 r.

Z poważaniem

Beata Zelek

Sekretarz Gminy Podegrodzie

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji
pisemnej / e-mail, których zakres może zawierać: imię, nazwisko, adres,
e-mail, telefon, informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z
Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
<https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie,m,332266,rodo.html>
https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie,m,332266,rodo.html

Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c i e
RODO. Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej
odbiorcy. Jeśli nie są Państwo adresatem tej informacji prosimy o
niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną lub
telefonicznie oraz nie kopiowanie i nie przekazywanie tej wiadomości osobom
nieupoważnionym.

Załączniki