S.1431.47.2020

Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 roku, Urząd Gminy w Płośnicy informuje:

Ad. 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

Ad. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

Ad. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
1 000 sztuk

Ad. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;

Ad. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b) nie.

Ad. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
umieszczania tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

Ad. 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

Ad. 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.

W dniu 02.12.2020 o 10:26, urzad@plosnica.pl pisze:
--
Z uszanowaniem
Kamil Margalski
UG w Płośnicy