OR.1431.29.2020 Narol, dnia 02.12.2020 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
przekazuję poniżej odpowiedzi:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
*a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; (jeden raz w roku - GONIEC
NAROLSKI - bezpłatne pismo Ziemi Narolskiej)*
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
*a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; *
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.*(średni nakład ok. 1000 egz.)*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*a) jest bezpłatna;*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*b) nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; *NIE - w czasopiśmie tym
publikowane są najważniejsze wydarzenia z życia Gminy Narol w roku*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).*(Teksty w czasopiśmie pisane są przez
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Narol w uzgodnieniu z Burmistrzem)*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*c) żadne z powyższych.*

--

*Daniel Lomber
*/Sekretarz/

/tel: 16 63 17 086 wew. 24
kom: 698 649 806
e-mail: sekretarz@narol.pl
/

Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel: 16 63 17 086, 16 63 17 087
e-mail: urzad@narol.pl
www.narol.pl <http://www.narol.pl>

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”) *informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. *

Klauzula informacyjna RODO. <https://narol.itl.pl/RODO.pdf>

Pobierz list