Numer korespondencji : UM.1151363.2020
Numer sprawy : BPM.1431.35.2020

**Szanowni Państwo**

**Szymon Osowski**

**Katarzyna Batko-Tołuć
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska**

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na przesłane pytania. Zgodnie z wnioskiem,
odpowiedź zostaje udzielona w formie elektronicznej na adres:
sprawa-34452@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

f) **tygodnikiem**.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

c) **jest dostępna zar owno w wersji papierowej, jak i online**.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego
nakładu rocznego w 2019 roku.

**W 2019 r. ukazało się 47 wydań gazety, każdorazowo w nakładzie 33 tys.
egzemplarzy**.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

a) **jest bezpłatna.**

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

b) **nie**.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstow w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstow
płatnych.

d) **nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zesp oł redakcji**.

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańcow,

d) **organizacje społeczne** ;
e) **instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)** ;
f) **lokalny biznes**.


8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
ktorych mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):

a) **odm owiono publikacji takiego tekstu**.

Jednocześnie informuję, że redaktor naczelny często decyduje się na publikację
nadesłanych materiałow, ktore dotyczą ważnych faktow z życia miasta i jego
mieszkańcow.

**Z poważaniem**

**Katarzyna Chwastek**

**Zastępca Naczelnika**

**Biura Prezydenta Miasta**

**Urząd Miejski w Gliwicach**

Oryginalny temat wiadomości: Wniosek o informację
\---------------------------------------------------------------------------


Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o
opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarowno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego
nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstow w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstow
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstow, w
ktorym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstow do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstow, ale
o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny
lub zespoł redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespoł redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańcow,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
ktorych mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmowiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34452@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie
zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji\--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Pobierz list