PR.1431.60.2020

Sz. P. Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

sprawa-34476@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34476@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 30.11.2020r.

Zgodnie z art. 10.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31) oraz ww. wnioskiem organ udziela odpowiedzi:

* Ad 1 – pkt b - Wydawany przez organ biuletyn informacji publicznej „Wieści Gminy Oława” jest kwartalnikiem.

* Ad 2 – pkt c - „Wieści Gminy Oława” wydawane są w wersji papierowej i online.

* Ad 3 – Nakład jednego numeru „Wieści Gminy Oława” – 1.500 egz.

* Ad 4 - pkt a - „Wieści Gminy Oława” są publikacją bezpłatną.

* Ad 5 – pkt b - Redakcja nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

* Ad 6 – pkt d - Nie istnieje regulamin umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje redaktor naczelny.

* Ad 7 – pkt d,e

* Ad 8 – pkt c

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości

Pozdrawiam

Joanna Szulżyk - insp. ds. promocji

Gmina Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława


tel. 71 313 30 44 wew., 214, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

<mailto:promocja@GminaOlawa.pl> promocja@GminaOlawa.pl,
<http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl, <http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa

Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej, jeśli nie jest Pani/Pan jej zamierzonym adresatem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą przesłanej wiadomości wraz za załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem tej wiadomości, jej dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie lub ujawnianie jej treści w całości lub w części jest zabronione – zastrzeżenie to dotyczy zarówno samej wiadomości, jak i załączników do niej.

Pani/Pana dane, ujawnione w korespondenci, przetwarzamy w celu zrealizowania Pani/Pana sprawy, tj. przede wszystkim prowadzenia korespondencji w określonej sprawie. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Oława z siedzibą - Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława. Dane posiadamy bezpośrednio od Pani/Pana lub z baz danych, do których dostęp mają pracownicy Urzędu Gminy Oława (w takiej sytuacji przetwarzamy je w zakresie niezbędnym do zrealizowania Pani/Pana sprawy). Dane przetwarzamy do czasu realizacji danej sprawy, a następnie archiwizujemy na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa UODO informacji o przetwarzaniu danych, a w zależności od sytuacji – do usunięcia danych (cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jeżeli podanie tych danych zostało udzielone na podstawie Pani/Pana zgody). Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej: <https://bip.gminaolawa.pl/m,729,ochrona-danych-osobowych.html> https://bip.gminaolawa.pl/m,729,ochrona-danych-osobowych.html.

Załączniki

  • image001_ghPPJyC.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image003_C5wf8r7.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • PR_1431_60_2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list