SG.1431.59.20203 grudnia 2020 roku

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa

*

**

**

**

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
e-mailem w dniu 30 listopada 2020 roku Burmistrz Gminy Słomniki informuje:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

b) kwartalnikiem;

c) dwumiesięcznikiem;

*_d) miesięcznikiem; _*

e) dwutygodnikiem;

f) tygodnikiem;

g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

b) jest dostępna tylko online;

*_c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;_*

d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. *2000 egz. miesięcznie, 24000
egz. rocznie*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

*_a) jest bezpłatna;_*

b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

*_a) tak;_*

b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;

b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;

*_c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;_*

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;

f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

*_mieszkańców,_*

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

b) radnych opozycji;

c) radnych rządzącej koalicji;

*_d) organizacje społeczne;_*

*_e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);_*

f) lokalny biznes;

g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

a) odmówiono publikacji takiego tekstu;

b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

*_c) żadne z powyższych._*

*__*

Reasumując, „Głos Słomnik. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy
Słomniki”jest miesięcznikiem wydawanym przez Urząd Miejski w Słomnikach.
Miesięcznik jest dostępny w wersji papierowej i on-line na stronie
Urzędu Miejskiego w Słomnikach, w ilości 2000 egzemplarzy. Gazeta jest
bezpłatna. Gazeta zamieszcza odpłatnie tylko ogłoszenia o charakterze
reklamowym. Reklamy są zamieszczane na podstawie cennika reklam i
zgodnie z regulaminem.

Nie istnieje szczegółowy regulamin publikowania tekstów nieodpłatnych,
jedynie zaproszenie do współpracy dla organizacji pożytku publicznego i
szkół na stronie internetowej z zakładce Głos Słomnik. O tym, czy jakiś
tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny.

W 2020 r. nadsyłane były teksty nieodpłatne od organizacji społecznych,
jednostek organizacyjnych Gminy Słomniki, instytucji samorządowych, od
mieszkańców.

W 2020 r. nie odmówiono publikacji żadnego tekstu nadesłanego do
redakcji gazety.

Z up. Burmistrza

--
/Z poważaniem/
*/Tomasz Ciałowicz/*
sekretarz gminy
<http://www.slomniki.pl> Urząd Miejski w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
tel. (12) 388-11-02
fax. (12) 388-21-02

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych -
https://bip.malopolska.pl/umslomniki,m,305530,dane-osobowe.html
------------------------------------------------------------------------
Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
------------------------------------------------------------------------
Dokument ten może zawierać informacje poufne, które mogą być również
objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku
adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub
wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.

Załączniki

  • SG.1431.59.2020-sig.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list