Dzień Dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
odnośnie miesięcznika Nasza Gazeta Łagowska w załączeniu przesyłam
odpowiedź.

Z poważaniem

--
/*Anna Kędziora
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie
ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
Tel. (41) 343 70 54 wew. 313
*/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(zwanejdalejRODO) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie, ul.
Rynek 62, 26-025 Łagów informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Łagowie zwanym dalej Administratorem;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za
prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl).
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się
pracodawcy w sprawach służbowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym
odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa; 5. Dane osobowe
Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez
okres zatrudnienia Pani/Pana w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Łagowie
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie rodzi żadnych
konsekwencji wynikających z niepodania danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób
zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych
osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

Załączniki

Pobierz list