W odpowiedzi na nadesłany przez Państwa w dniu 22 listopada 2020 r.
wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam informacje
dotyczące pisma samorządowego "Wieści Pępowa".

1) Wydawana przez gminę Pępowo gazeta jest (b) kwartalnikiem.

2) Wydawana przez gminę Pępowo gazeta (c) jest dostępna zarówno w wersji
papierowej, jak i online - z tym, że wersja online jest udostępniana w
archiwum gazet na stronie internetowej gminy kilka tygodni po ukazaniu
się wydania papierowego.

3) Nakład każdego z wydań "Wieści Pępowa" w 2019 roku to 900 egzemplarzy
(4 wydania x 900 egz.).

4) Gazeta "Wieści Pępowa" (b) jest płatna - przy czym opłata od lat nie
zmienia się i wynosi 1 zł.

5) Gazeta "Wieści Pępowa" (a) prowadzi sprzedaż ogłoszeń.

6) (f) "Wieści Pępowa" są pismem uspołecznionym, w którym publikują nie
tylko przedstawiciele urzędu gminy oraz gminnych jednostek
organizacyjnych (szkół podstawowych, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej), ale też działacze społeczni, kulturalni,
sportowi, regionaliści, przedstawiciele policji, pszczelarze... Nie
istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są publikowane w
gazecie; w 30-letniej historii pisma przypadki odmowy publikacji
zdarzały się sporadycznie (o czym decydował zespół redakcyjny), a w
ostatnich kilkunastu latach - ani razu.

7) W 2020 roku do redakcji "Wieści Pępowa" nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez: mieszkańców (na
ich prośbę nieodpłatnie publikujemy też nekrologi), (d) organizacje
społeczne, (e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); (f) lokalny
biznes; (g) inne podmioty: organizacje pozarządowe, miejscowe koło
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, policja, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, miejscowe koło Polskiego Związku
Pszczelarzy i inne. Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku
naszej gazety najczęściej to redakcja zabiega o pozyskanie nowych
współpracowników, nie odwrotnie.

8) W 2020 roku do redakcji "Wieści Pępowa" nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7 i ani razu nie odmówiono
publikacji tekstu, każdorazowo udzielano pozytywnej odpowiedzi (czyli
odpowiedź c) żadne z powyższych).

Z poważaniem

--
Jagoda Kowalewska

inspektor ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców
rzecznik prasowy
redaktor naczelny "Wieści Pępowa"

Urząd Gminy Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
tel. 655 736 305, 655 736 308
fax. 655 736 032

Urząd Gminy Pępowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby
się z nami skontaktować, można napisać list na adres: Urząd Gminy
Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo lub e-mail na adres:
kas5@poczta.onet.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w
celach związanych z działalnością urzędu, a także przez okres
przedawnienia roszczeń.

Pobierz list