--
INFORMACJA O POUFNOŚCI
Powyższa poczta jest poufna, przeznaczona tylko dla odbiorców poczty.
Jeśli nie ma Pana/Pani na liście adresatów, ani nie jest Pan/Pani
upoważniony(a) do przekazania tej poczty adresatowi, ta informacja nie
jest dla Pana/Pani. Otrzymał(a) Pan/Pani te pocztę omyłkowo, stąd nie
można wykorzystywać zawartych w niej informacji i plików. Poczty nie
można kopiować ani przekazywać nieupoważnionej osobie i należy ją
niezwłocznie usunąć.

Załączniki