Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną dotyczącą gminnej
gazetki.

Z poważaniem,

Maria Chojnacka
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
tel. (67) 26-86-327, fax. (67) 26-13-627
m.chojnacka@damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl
<http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/>

Administratorem danych jest Urząd Gminy Damasławek reprezentowany przez
Wójta Gminy Damasławek, adres: ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek nr tel:
67-26-13-611 Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z
ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza
te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego
dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis systemów
informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz
wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać
dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą
przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać
wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W
razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji można zapoznać się
z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie
<http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=8004>
http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=8004 lub skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Krzysztofem Pukaczewskim:
<mailto:pukaczewski@hotmail.com> pukaczewski@hotmail.com

Załączniki

  • 20201207_UR24D_GMINY_DAMASLAWEK_ul._Rynek_8_62-110_Damasfawek_t.pdf (nieskanowany) Skanuj