Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 30.11.2020 r.

Pozdrawiam

Agnieszka Lenart

Naczelnik Wydziału Administracyjno Prawnego

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

tel. 75 7380669, 75 7380660

<http://www.nowogrodziec.pl/> www.nowogrodziec.pl

Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla
wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości,
nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o
natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera.
Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej
ujawnienie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w
związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku., informuję, że: 1. Administratorem podanych przez Państwa danych
osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca 2. Z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail
<mailto:iod@nowogrodziec.pl> iod@nowogrodziec.pl ; 3. Podane przez Państwa
dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 4. Podane przez Państwa
dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego; 5. Podane przez
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub przez
czas niezbędny do realizacji zawartych umów lub przez cza, który wynika z
przepisów prawa; 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7.Posiadają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 8. Podanie przez Państwa
danych osobowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób składających Wnioski w trybie Ustawy o dostępie do informacji
publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane
dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca
z siedzibą 59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; <mailto:urzad@nowogrodziec.pl>
urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 73 80 660.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) -
iod@nowogrodziec.pl

2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

- dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pana/Pani wniosku
o dostęp do informacji publicznej,

- na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy
z dnia 10 lipca 2018 r. Dostęp do informacji publicznej (tekst jednolity
Dz.U. 2018, poz. 1330 ze zmianami).

3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy
administracji publicznej oraz podmioty, które na podstawie umów przetwarzają
dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Nowogrodźca, w
szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania
systemów informatycznych.

Podstawę przekazania sprawy do rozpatrzenia właściwemu organowi
stanowi art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zmianami).

4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zmianami).

5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia
danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia
przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa).

- W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Czy muszę podać swoje dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w
szczególności przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2018 r. Dostęp do informacji
publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1330 ze zmianami). Niepodanie
wymaganych prawem danych uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana skargi. W
pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.

Załączniki