Dzień dobry,

zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej termin udzielania odpowiedzi wynosi 14 dni i mija w dniu dzisiejszym.

Wobec powyższego informuję, co następuję:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

b) kwartalnikiem;

c) dwumiesięcznikiem;

d) miesięcznikiem;

e) dwutygodnikiem;

f) tygodnikiem;

g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

b) jest dostępna tylko online;

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

6500 szt.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

a) jest bezpłatna;

b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

a) tak;

b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.

a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;

b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;

f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

b) radnych opozycji;

c) radnych rządzącej koalicji;

d) organizacje społeczne;

e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

f) lokalny biznes;

g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):

a) odmówiono publikacji takiego tekstu;

b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

c) żadne z powyższych.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

z up. Burmistrza

Anna Januszkiewicz

Naczelnik Wydziału Promocji

i Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 410 97 40

www.krosnoodrzanskie.pl <http://www.krosnoodrzanskie.pl/>

www.facebook.com/krosnoodrzanskie

logo krosno

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krosna Odrzańskiego z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ul. Parkowej 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie. Z administratorem można kontaktować się poprzez adres email {{ email }} lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email {{ email }} we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania, a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa), prawo do usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa). Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim pod linkiem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/

Załączniki

  • image001_tGsyWMc.jpg