W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznych
informujemy, że 16 listopada 2020 r. nie wpłynął do nas żaden
wniosek.Wobec powyższego uznajemy dzisiejszą datę za datę wpływu wniosku
i udzielimy odpowiedzi w terminie ustawowym.

pozdrawiam
Beata Fonik
Kierownik Działu Animacji