Szanowni Państwo,
odpowiadając na pytanie z 22 listopada 2020 r.:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

d) miesięcznikiem;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
2500 szt

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty weryfikowane
są przez Redaktora, rzadko nie są publikowane;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,

d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

c) żadne z powyższych.

Pozdrawiam Milena Szczepańska Zakrzewska

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34302@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji
__

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy
Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

Pobierz list