Urząd Gminy Adamów w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dot. wydawania gazety udziela poniżej odpowiedzi na zadane
pytania.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić iż brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie
spowodowany był panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i brakiem
pracownika odpowiedzialnego za powyższe zagadnienia.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
*b) kwartalnikiem;*
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
*g) inna opcja*, np. zakończono wydawanie gazety, *przerwa w wydawaniu*.
Prosimy o opisanie sytuacji.

*W chwili obecnej w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną
związaną z koronawirusem,  wstrzymany został na czas pandemii wydruk
gazety,  kwartalnik zamieszczany jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy. *

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
*c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
*d*) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. *W chwili obecnej tylko online.*

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*W 2019 roku nakład wynosił - 4400 egz. (4 kwartały po 1100 szt.)*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*a) jest bezpłatna;*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*b) nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

*NIE BYŁO *

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

W dniu 2020-12-07 o 11:12, sprawa-34221@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki

  • Stopka_-_email-sektretariat.png (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list