Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie
informuję:

Ad. 1)

Wydawane przez nas czasopismo jest dwumiesięcznikiem.

Ad. 2)

Wydawane przez nas czasopismo jest dostępne tylko w wersji papierowej.

Ad. 3)

Średni nakład roczny w 2019 roku wyniósł 2000 egzemplarzy.

Ad. 4)

Czasopismo jest bezpłatne.

Ad. 5)

Czasopismo nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

Ad. 6)

Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji, aczkolwiek
nadesłane teksty są zwyczajowo publikowane w czasopiśmie.

Ad. 7)

W 2020 roku były nadsyłane teksty i materiały od mieszkańców,
przewodniczącego rady gminy, radnych gminnych, organizacji społecznych,
instytucji lokalnych.

Ad. 8)

Żadne z powyższych.

--

Z poważaniem,
*Mateusz Łękawski*
Kierownik
Gminnego Centrum Informacji i Promocji
*tel. 18 207 42 98*
*www.poronin.pl / fb.com/GminaPoronin*
LOGO Gmina Poronin

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Gminy w Poroninie,
ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.
Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
wykonania umowy/umów, której jest Pan/i stroną, podjęcia działań na
Pana/i żądanie lub na podstawie udzielonej zgody.
Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 lit. a, b, c i e RODO
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/i danych osobowych
dostępne są na stronie Urzędu www.poronin.pl <http://www.poronin.pl/>
lub pod adresem e-mail: ochronadanych@poronin.pl.

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Załączniki

  • logo_poziom2.jpg (nieskanowany) Skanuj