Szanowni Państwo,w odpowiedzi na wniosek z 16 listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznych odsyłam ankietę z zaznaczonymi odpowiedziami dotyczącymi naszego pisma:1) Prosimy o
informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o
opisanie sytuacji.2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; (dotyczy to
aktualnego wydania; co kwartał aktualizujemy archiwum udostępnione na stronie
internetowej)
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
Nakład jednego wydania wynosi 500 sztuk, w roku wydajemy 11
numerów4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o
tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin,
ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d)
nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje
każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d)
organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?)

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.--Marta Kobędza-Krain
redaktor naczelna miesięcznika samorządowego "TWG Kurier"
tel. 609 860 425

Polityka prywatności i klauzula informacyjna RODO art.13.
http://www.gok-tworog.pl/gok/polityka-prywatnosci

Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik lub odbiorca niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Odbiorca lub czytelnik korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. Dziękuję.