Lichnowy, dnia 08.12.2020 r.

SG 1431.41.2020

W odpowiedzi na państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
który wpłynął do Urzędu Gminy Lichnowy w dniu 30.11.2020 r. , przekazuję
poniżej odpowiedź:

Ad.1. g) przerwa w wydawaniu - ostatni numer ( tylko jeden w roku)
wydano w 2017 r. Nasza gazeta ( a raczej biuletyn informacyjny)  gminna
wydawana jest w miarę potrzeb i posiadanych środków na jej wydanie.

Ad.2. c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej , jak i online,

Ad.3. w 2019 r. nie wydawaliśmy gazety,

Ad.4. a) gazeta jest bezpłatna,

Ad.5. b) gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń,

Ad.6.  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo zespół redakcyjny; umieszczamy teksty
tylko nadesłane przez inne instytucje tj. jednostki podległe gminie,
instytucje państwowe itp., są to teksty dotyczące wykonywanych przez nie
zadań, ogłoszenia, informacje dla mieszkańców,

Ad.7. w 2020 r. nie wydawaliśmy gazety,

Ad.8. w 2020 r. nie wydawaliśmy gazety.

W dniu 01.12.2020 o 15:30, sekretarz@lichnowy.pl pisze:
--

/*Pozdrawiam*/

*/Anna Kunkel/
*/Sekretarz Gminy/*
*office(55) 271-27-23 (wew. 113)
emailsekretarz@lichnowy.pl*
*

*Urząd**Gminy Lichnowy*
ul. Tczewska 6
 82-224 Lichnowy

office55 271-27-23,
fax55 271-27-66
emailsekretariat@lichnowy.pl
Facebook
<https://facebook.com/https://www.facebook.com/gminalichnowy/>General
(Enter full link) <http://www.lichnowy.pl/asp/start,0>Newsletter (Enter
full link) <http://bip.lichnowy.pl/>

/Administratorem danych jest Wójt Gminy Lichnowy.  Podstawą
przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o
samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te
kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego
dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis
systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15
do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na
przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek
podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że
jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia
powyższych informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi
dostępnymi w urzędzie, na stronie BIP w zakładce ochrona danych
osobowych lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Krzysztofem Pukaczewskkim iod@lichnowy.pl <mailto:iod@lichnowy.pl>./

Załączniki

  • ikleghjbdncnpgfg.png (nieskanowany) Skanuj
  • oaihfmlopdlgpeai.png (nieskanowany) Skanuj
  • bgbofgibdlojbndn.png (nieskanowany) Skanuj
  • nhgejjkihpjgajma.png (nieskanowany) Skanuj
  • caohcdigkcdcfcdm.png (nieskanowany) Skanuj
  • kdbbkmmpefhinebg.png (nieskanowany) Skanuj
  • nebkbkngliehdmmb.png (nieskanowany) Skanuj