Dzień
dobry, W
odpowiedzi na otrzymany wniosek o informację - przesyłamy
stosowne odpowiedzi: Ad1 b)
kwartalnikiem Ad2 c)
jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online Ad3 Roczny
nakład w 2019 r. - ok. 3 tys. egzemplarzy Ad4 b)
jest płatna Ad5 a)
tak Ad6 d)
nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje
każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji Ad7 a)
przewodniczącego/przewodni rady gminy d) organizacje społeczne e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły) Ad8 c)
żadne z powyższych Redakcja
gazety Gorczańskie Wieści tel. 18 33 23 082

Dnia 7 grudnia 2020 12:34 sprawa-34010@fedrowanie.siecob napisał(a):Szanowni Państwo,

16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34010@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia. -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872

-- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:24:56.442357+00:00 z
> adresu gokkamienica@wp.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i
> Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji
> publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi >
> o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy
> o > informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
> wydawana rzadziej niż > trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c)
> dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) dwutygodnikiem; f)
> tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie > gazety,
> przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana
> > przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
> papierowej; b) jest > dostępna tylko online; c) jest dostępna
> zarówno w wersji papierowej, jak i > online; d) inna sytuacja.
> Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest > dostępna w
> wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w >
> 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
> prosimy o > informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.
> 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6)
> Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi > nam o
> zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin >
> zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
> jasne > kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak,
> istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
> ale o tym, czy tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo
> redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie > istnieje
> regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w
> > gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
> zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
> zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin, a nadesłane do
> redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są publikowane w
> gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w >
> 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
> prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
> odpowiedzi): mieszkańców, a) > przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych > rządzącej koalicji;
> d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. > biblioteki,
> szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli
> > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
> o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
> kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego tekstu; b)
> nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych.
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie >
> elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie
> zmieniać podanego > adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-
> Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z zasadami reprezentacji