*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl

Ze względu na problemy kadrowe wynikające z zachorowań epidemii
COVID-19, w odpowiedzi o dostępie do informacji publicznej, informuję:

Gazeta wydawana przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu
„Wiadomości Wiśnickie” ukazuje się:

1)trzy do czterech razy w roku (w zamyśle jest kwartalnikiem)

2)jest dostępna tylko w wersji papierowej, niemniej jednak z biegiem
czasu numery archiwalne w formie pdf zamieszczone są na stronie
internetowej moknowywisnicz.pl

3)gazeta ukazuje się w nakładzie 600 egz. (w skali roku 2019 = 1800 egz.)

4)gazeta jest odpłatna (cena jest zamieszczona na okładce gazety),

5)gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń,

6)istnieją zasady umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w
gazecie, nie ma regulaminu publikacji takich materiałów, ale o tym, czy
tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny w
porozumieniu z zespołem redakcji, (gazeta ma charakter kroniki
kulturalno-społecznej);

7)Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
_a) mieszkańców_,
b) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
c) radnych opozycji;
d) radnych rządzącej koalicji;
_e) organizacje społeczne;
f) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
g) lokalny biznes;_
h) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
_c) żadne z powyższych._

Z poważaniem

Leszek Marszałek

W dniu 2020-12-07 o 12:17, sprawa-34028@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Leszek Marszałek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Wiśniczu
tel.: (14) 61 287 04
e-mail: mok@nowywisnicz.pl
www.moknowywisnicz.pl