Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 r. przesłany do Urzędu Gminy Mogilany
za pomocą poczty elektronicznej w dniu 30 listopada 2020 r.

Z poważaniem

Edyta Mączeńska

Urząd Gminy Mogilany

ul. Rynek 2

32-031 Mogilany

tel. 12 270 10 13 wew. 8

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, (RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że Administratorem
Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Mogilany z siedzibą w Rynek 2,
32-031 Mogilany. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych odo.dmarek@onet.pl. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się
na stronie internetowej Administratora: http://mogilany.pl/rodo w zakładce
RODO.

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość.

Załączniki

Pobierz list