Dzień dobry

W załączeniu odpowiedz na wniosek o informację publiczną.

Pozdrawiam Adam Antosz

_____

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
jest przeglądanie,

przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak
również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne
niż zamierzony adresat.

Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
nadawcy i usunięcie jej z komputera.

_____

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Chmielnik
reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą w Chmielniku pod adresem 36-016
Chmielnik 50

W sprawach wynikających ze wskazanej wyżej roli można się z nami kontaktować
w następujący sposób:

1. listownie: Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50
2. przez email: rodo@chmielnik.pl <mailto:rodo@chmielnik.pl>
3. telefonicznie: +48172296606

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu załatwienia Państwa sprawy,
a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z
ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018
r. poz. 1000);
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r . poz. 1257 ze zm.);
4. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa o
archiwizacji dokumentów oraz zogdnie z obowiązującą w Firmie Instrukcją
kancelaryjną przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono czynności
w sprawie lub dłużej, w tym wieczyście, w przypadku skierowania
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wystąpienia lub wydania decyzji
administracyjnej.

Przysługują Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowanej władzy publicznej;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informuję, że podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku nie podania ww.
danych organ nie będzie mógł zająć się Państwa sprawą.

_____

Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna -
Commercial PRO https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/

Załączniki