Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa zapytanie dot. wydawania gazety Wydział Promocji
i Kultury przekazuje odpowiedź:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
*_g) inna opcja:Urząd Miasta w Trzebini nie wydaje gazety od 2015r.
_*

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

*_Nie dotyczy

_*

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku: *_Nie dotyczy
_*4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.
*_nie dotyczy_*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*_b) nie.
_*

*__*6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; *_nie dotyczy
_*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):

mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

*nie dotyczy*

*
*

**8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*_c) żadne z powyższych.

_*

Przepraszamy, ale omyłkowo nie otrzymaliście Państwo odpowiedzi na
Państwa pierwszego maila z dnia 30.11.2020r..

Z poważaniem

Ewa Jędrysik-Marczuk

--

z poważaniem,

*Ewa Jędrysik-Marczuk*
Kierownik Referatu Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą

Urząd Miasta w Trzebini

Urząd Miasta w Trzebini
Wydział Promocji i Kultury
ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
32 - 540 Trzebinia
tel. 32 71 11 084
{{ email }}
trzebinia.pl

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią mogą być poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek,
do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie jesteś adresatem
niniejszej wiadomości informujemy, że jej rozpowszechnianie,
ujawnianie, kopiowanie, rozsyłanie lub inne działanie o podobnym
charakterze jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem
wiadomości prosimy o natychmiastowe poinformowanie nadawcy o omyłkowym
otrzymaniu wiadomości oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

Uprzejmie informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul.
Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: {{ email }}
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia
korespondencji w sprawie złożonego przez Panią/Pana wniosku
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. 2017 poz. 570).
Dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpoznania
sprawy zainicjowanej Pani/Pana wnioskiem.
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie
przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie korespondencji.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
============================================================

Pomóż nam chronić środowisko
- zastanów się czy drukowanie tej wiadomości jest konieczne?

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Wed, 16 Dec 2020 11:38:43 -0000
Nadawca: {{ email }}
Odpowiedź-Do: {{ email }}
Adresat: {{ email }}

30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: {{ email }}
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy
Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-30 03:34:08.500010+00:00 z >
adresu {{ email }}: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i >
Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji >
publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi > > o
udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy > o >
informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) > wydawana
rzadziej niż > trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) >
dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) dwutygodnikiem; f) >
tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie > gazety, > przerwa
w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana > > przez
Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji > papierowej; b) jest >
dostępna tylko online; c) jest dostępna > zarówno w wersji papierowej,
jak i > online; d) inna sytuacja. > Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli
gazeta jest > dostępna w > wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w > > 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest
dostępna w wersji papierowej, > prosimy o > informację czy: a) jest
bezpłatna; b) jest płatna. > 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń?
a) tak; b) nie. 6) > Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane)
umieszczania > nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi >
nam o > zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin
> > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
> jasne > kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, >
istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, >
ale o tym, czy tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo >
redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie > istnieje > regulamin,
ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w > > gazecie; d)
nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst > zostanie > umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub > zespół redakcji; e) nie >
istnieje regulamin, a nadesłane do > redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie > są publikowane w > gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej
opisanie; 7) Czy w > > 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były
teksty i materiały z > prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez
(można wybrać kilka > odpowiedzi): mieszkańców, a) >
przewodniczącego/przewodniczącą > rady gminy; b) radnych opozycji; c)
radnych > rządzącej koalicji; > d) organizacje społeczne; e) instytucje
lokalne (np. > biblioteki, > szkoły); f) lokalny biznes; g) inne
podmioty (jakie?). 8) Jeśli > > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane
były teksty i materiały, > o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć
raz (można wybrać > kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego
tekstu; b) > nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych. >
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie > >
elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie >
zmieniać podanego > adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko- > Tołuć -
członkowie zarządu, zgodnie > z zasadami reprezentacji

--

z poważaniem,

*Ewa Jędrysik-Marczuk*
Kierownik Referatu Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą

Urząd Miasta w Trzebini

Urząd Miasta w Trzebini
Wydział Promocji i Kultury
ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
32 - 540 Trzebinia
tel. 32 71 11 084
{{ email }}
trzebinia.pl

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią mogą być poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek,
do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie jesteś adresatem
niniejszej wiadomości informujemy, że jej rozpowszechnianie,
ujawnianie, kopiowanie, rozsyłanie lub inne działanie o podobnym
charakterze jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem
wiadomości prosimy o natychmiastowe poinformowanie nadawcy o omyłkowym
otrzymaniu wiadomości oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

Uprzejmie informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul.
Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: {{ email }}
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia
korespondencji w sprawie złożonego przez Panią/Pana wniosku
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. 2017 poz. 570).
Dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpoznania
sprawy zainicjowanej Pani/Pana wnioskiem.
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie
przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie korespondencji.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
============================================================

Pomóż nam chronić środowisko
- zastanów się czy drukowanie tej wiadomości jest konieczne?

Załączniki

  • Urząd_Miasta_w_Trzebini.jpg