Listy

Nie przeczytano: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez Tarnobrzeg w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #1481

Twoja wiadomość

Do: um@um.tarnobrzeg.pl
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 30.09.2020 16:49

usunięto w dniu 08.04.2022 13:41.

Przeczytano: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez HAJNÓWKA w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #1521

Twoja wiadomość

Do: gmina@gmina-hajnowka.pl
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 01.10.2020 08:46

odczytano w dniu 18.06.2021 10:34.

Nie przeczytano: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez POCZESNA w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #2284

Twoja wiadomość

Do: poczesna@poczesna.pl
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 13.10.2020 16:30

usunięto w dniu 04.01.2021 10:24.

Nie przeczytano: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez KRASNYSTAW w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #386

Twoja wiadomość

Do: miasto@krasnystaw.pl
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 30.09.2020 11:18

usunięto w dniu 01.12.2020 09:53.

Nie przeczytano: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez ROGOWO w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #286

Twoja wiadomość

Do: ugrogowo@rogowo.pl
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 30.09.2020 11:17

usunięto w dniu 13.11.2020 20:57.

Not read: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez MOSZCZENICA (woj. łódzkie) w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #722

Twoja wiadomość

Do: Administrator Moszczenica
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 30 września 2020 12:19:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 12 listopada 2020 08:44:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

W załączeniu (skan w pdf) odpowiedź przez CHMIELNIK w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #2429

Pani Agnieszka Podgórska
koordynatorka projektu

W załączeniu (skan w pdf) odpowiedź na propozycję przystąpienia do projektu.

Pozdrawiam
Tomasz Biernacki
Naczelnik Wydziału Administracji Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
<http://www.chmielnik.com/> www.chmielnik.com

tel. 41 354 22 78 wew. 118

Administratorem Twoich danych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku
(26-020) Plac Kościuszki 7
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: <mailto:rodo@chmielnik.com>
rodo@chmielnik.com

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach realizacji wybranych przez Państwa
spraw.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, w zależności od sprawy:
. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
. w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest
stroną;
. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na
administratorze;
. w związku z ochroną Pani/Pana interesów;
. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
. w związku z sprawowaniem władzy publicznej.
Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów
prawa (np. organy kontroli),
. podmioty realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w
Chmielniku.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres w zależności od sprawy
określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. .z 2011 Nr 14 poz.
67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub
ograniczenia przetwarzania.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul.
Stawki 2)
Podanie danych osobowych w zależności od sprawy może być:
. warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
realizacji celów, dla których są gromadzone;
. warunkiem zawarcia umowy;
. warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
realizacji sprawy powadzonej na podstawie przepisów prawa.
Szczegóły przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Pani/Panu prawa
znajdą Państwo na stronie <http://www.chmielnik.com/> www.chmielnik.com

zakładka: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Chmielniku:
<https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=713&strona=1&sub=315
&subsub=322&subsubsub=348>
https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=713&strona=1&sub=315&
subsub=322&subsubsub=348

Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne
i podlegają prawnej ochronie. Jeśli nie jest Pani/ Pan jej zamierzonym
adresatem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą i usunięcie tej
wiadomości wraz z załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/ Pan zamierzonym
adresatem tej wiadomości jej dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie lub
ujawnianie jej treści w całości lub w części jest zabronione - zastrzeżenie
to dotyczy zarówno samej wiadomości jak i załączników do niej.

This message and its attachments are confidential and protected by law. If
you are not the intended recipient of the message, please contact the sender
immediately and delete the message with its attachments. Also, in that case,
further dissemination of the message or its attachments, as well as sharing
or disclosing their content in its entirety or part is strictly forbidden.

1

Przeczytano: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez PNIEWY w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #1042

Twoja wiadomość

Do: pniewy@pniewy.pl
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 30.09.2020 15:48

odczytano w dniu 28.10.2020 15:14.

Przeczytano: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez STARA KISZEWA w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #1745

Twoja wiadomość

Do: urzadgminy@starakiszewa.pl
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 01.10.2020 07:47

odczytano w dniu 28.10.2020 08:15.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez CZERNICHÓW w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #864

Pani Agnieszka Podgórska
koordynatorka projektu

Dziękując za zaproszenie do udziału w projekcie „Raport o stanie gminy -
kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz?” informuję, po
uzgodnieniu z Panią Danutą Filipowicz – Wójtem Gminy Czernichów, iż
Gmina Czernichów nie będzie się w tym roku ubiegać o zaproszenie do
projektu.

Z poważaniem

Ewa Lipowczan

sekretarz gminy

Urząd Gminy Czernichów

32-070 Czernichów, ul. Gminna 1

pow. krakowski, woj. małopolskie

tel.: 122 702 104 wewn. 103

kom.: +48 509 959 241

e-mail: sekretarz@czernichow.pl

Przeczytano: ***SPAM*** Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #1896

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl
Temat: ***SPAM*** Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 2020-10-01 07:48

odczytano w dniu 2020-10-27 07:41.

zgłoszenie przez USTKA w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #1726

Dzień dobry,

ponownie wypełniłam zgłoszenie - proszę o informację czy dotarło.

dziękuję i pozdrawiam,

--
------------------------------------------------------------------------
*Eliza Mordal*
Rzecznik
Urząd Miasta Ustka

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
tel: +48 59 8154327
kom. 887 107 117
e-mail: emordal@um.ustka.pl <mailto:emordal@um.ustka.pl>
www.ustka.pl

2

Przeczytane: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez STERDYŃ w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #1160

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug_sterdyn@pro.onet.pl> o 2020-09-30 16:48

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2020-10-21 14:46

Przeczytano: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez SAMBORZEC w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #2401

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@samborzec.pl
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 13.10.2020 17:30

odczytano w dniu 20.10.2020 10:00.

Przeczytano: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez SADOWNE w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #1158

Twoja wiadomość

Do: ug_sadowne@pro.onet.pl
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 2020-09-30 16:48

odczytano w dniu 2020-10-20 08:53.

Przeczytano: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez BIELINY w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #2326

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@bieliny.pl
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 2020-10-13 17:30

odczytano w dniu 2020-10-15 10:03.

Przeczytano: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez TRZCIANKA w sprawie Projekt o raportach o stanie gminy #1991

Twoja wiadomość

Do: ratusz@trzcianka.pl
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy
Wysłano: 2020-10-01 08:48

odczytano w dniu 2020-10-15 08:16.