Listy

Distributorship for sprawa-28513 przez Sąd Rejonowy w Żorach w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #310

Hello sprawa-28513,

My name is Pablo from Car Track GPS and we're looking for distributors for our tracking products.
We design innovative software and hardware location technologies.

Our innovative web based software allows owners to track fleets in realtime by iOS or Android Apps.
If a vehicle is stolen you can stop the engine and recover it.

With our Professional Kit you can start your own tracking business or just resell the software and hardware.

Our products are ideal for fleet tracking and recovery of stolen vehicles. Insurance companies, trucking companies and car dealers have been our clients for over 20 years.
This could be a good choice If you want to start a new business or diversify your investment.

The business consists in offering location services to end customers through a web site.
This is accomplished through a Web platform that we provide as a turnkey server installed at your end.

This service will allow customers to track their fleets from any web browser - even from Tablets and Smartphones - with a username and password.
We have Professional Kits available which include full Software licenses, so once you get the KIT and start testing you will not need to invest again in the Software or have to pay any monthly fee.

If you're interested I can send you the proposal for your consideration.

Best regards,
Pablo Zacheo
CEO Car Track GPS
Miami: +1 786 352 8766
Car Track GPS in Google for our official .com website

We have clients in over 100 countries and 20 years of experience in GPS tracking systems.
ID: 167996

If you would like to opt-out please reply to this email with the subject REMOVE.

Not read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Świdnicy w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #265

Twoja wiadomość

Do: Podolska Anita
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 5 sierpnia 2021 13:19:39 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Not read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 KK #18

Twoja wiadomość

Do: Droździk Zuzanna
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 10 czerwca 2020 21:05:58 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 4 czerwca 2021 07:52:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odp.: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Sierpcu w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #234

?

Inspektor
Beata Szymańska
Sąd Rejonowy w Sierpcu
________________________________
Od: sprawa-28437@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-28437@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 10 czerwca 2020 22:14
Do: DG-5024_administracja
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

Nasz e-mail sprawa-28437@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

Not read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #299

Twoja wiadomość

Do: Gulej Mirosław
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 20 listopada 2020 09:52:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Malborku w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #154

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam skan pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku z dnia 29.10.2020 r.

Z poważaniem,

Kinga Klawińska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Malborku

tel. 55 647 07 03

--
Sąd Rejonowy w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. 17-go Marca 3, reprezentowany przez Prezesa lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Malborku - każdego z nich w zakresie realizowanych zadań, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t. ze zm.) informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Malborku pod adresem:
http://www.malbork.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku adresata.
Jeżeli nie jest Pan/Pani wymienionym adresatem tej wiadomości uprzejmie informujemy, że rozpowszechnianie, rozsyłanie, kopiowanie czy podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią powyższej wiadomości jest zabronione.
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej wraz z załącznikami.

Pomimo stosowanej kontroli antywirusowej wirusy komputerowe mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Sąd Rejonowy w Malborku nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania.

1

Odp.: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Żorach w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #310

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź prezesa tut. Sądu na poniższą korespondencję.

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Agnieszka Fuks
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Żorach
tel. 32 475 96 55

________________________________
Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot niebędący jej adresatem jest zabronione.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną oraz przesłanie zawiadomienia na adres iod@zory.sr.gov.pl Jednocześnie bardzo prosimy o usunięcie jej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy Sąd Rejonowy w Żorach

________________________________
Od: sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 28 września 2020 17:10
Do: Oddział Administracyjny - SR Żory
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23

Szanowny Państwo,

na pierwotny wniosek został złożony na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Jeśli jednak nie mają Państwo możliwości czy woli, aby udostępnić wyrok na Portalu Orzeczeń, to wnosimy o udostępnienie skanu wyroku w trybie dostępu do informacji publicznej na adres: sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Jednocześnie przepraszam za późną odpowiedź.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/34800/87880

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-09-08 10:46:43.148938+00:00 z > adresu administracja@zory.sr.gov.pl: > Dzień dobry, w załączeniu > przekazuję pismo prezesa Sądu Rejonowego w Żorach z > dnia 7 > września 2020r. Z poważaniem Agnieszka Fuks Oddział > > Administracyjny Sądu Rejonowego w Żorach tel. 32 47 59 655 > > ________________________________ Powyższa korespondencja > przeznaczona jest > wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego > jest adresowana i może zawierać > informacje o charakterze poufnym > lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie > informacji > zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot niebędący jej > > adresatem jest zabronione. Odbiorca korespondencji, który > otrzymał ją omyłkowo, > proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie > nadawcy drogą elektroniczną oraz > przesłanie zawiadomienia na > adres iod@zory.sr.gov.pl Jednocześnie bardzo prosimy > o usunięcie > jej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy Sąd Rejonowy w Żorach > > ________________________________ Od: Fuks Agnieszka w imieniu > użytkownika > Oddział Administracyjny - SR Żory Wysłane: 22 > czerwca 2020 16:10 Do: > > sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl Temat: Odp.: Wniosek o > pubikację > wyroków z art. 23 Dzień dobry, w załączeniu > przekazuję pismo prezesa > Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 22 > czerwca 2020r. stanowiące odpowiedź na > Państwa wniosek. Z > poważaniem Agnieszka Fuks Oddział Administracyjny > Sądu > Rejonowego w Żorach tel. 32 47 59 655 > ________________________________ > Powyższa korespondencja > przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do > którego > jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub > > zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w > wiadomości > e-mail przez osobę lub podmiot niebędący jej adresatem > jest zabronione. > Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją > omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne > zawiadomienie nadawcy drogą > elektroniczną oraz przesłanie zawiadomienia na adres > > iod@zory.sr.gov.pl Jednocześnie bardzo prosimy o usunięcie jej > treści z poczty > elektronicznej. Dziękujemy Sąd Rejonowy w Żorach > > ________________________________ Od: > sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl > > <sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl> Wysłane: 10 czerwca > 2020 22:14 > Do: Oddział Administracyjny - SR Żory Temat: Wniosek > o pubikację wyroków z art. > 23 Na podstawie art. 63 > Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) > oraz art. 241 > ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania > > administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) > Stowarzyszenie > Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: > Stowarzyszenie) wnosi o publikację > w Portalu Orzeczeń Sądów > Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich > wyroków > wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 > > września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 > poz. 1429 ze > zm., dalej jako: UDIP). Zgodnie z art. 6 ust. 1 > pkt 4 lit. a tiret trzecie > UDIP, udostępnieniu podlega informacja > publiczna o danych publicznych, w tym: > ,,treść orzeczeń sądów > powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, > sądów > wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''. Nie > ulega > zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn > z art. 23 UDIP > stanowi informację publiczną, którą udostępnia się > na wniosek. Nie ma zatem > przeszkód, żeby wyroki te zostały > opublikowane po dokonaniu uprzedniej > anonimizacji. Biorąc pod > uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie. > Nasz e-mail > sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl Członkowie zarządu, > > zgodnie z zasadami reprezentacji Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon > Osowski -- > Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska > 22/2 | 02-605 Warszawa KRS: > 0000181348 tel: +48 22 844 73 55 > www.siecobywatelska.pl | > www.sprawdzamyjakjest.pl > www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

3

Re: PD: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #310

Szanowny Państwo,

na pierwotny wniosek został złożony na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Jeśli jednak nie mają Państwo możliwości czy woli, aby udostępnić wyrok na Portalu Orzeczeń, to wnosimy o udostępnienie skanu wyroku w trybie dostępu do informacji publicznej na adres: sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Jednocześnie przepraszam za późną odpowiedź.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

Re: Automatyczna odpowiedź: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #154

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

Nasz e-mail sprawa-28357@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Nie przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy we Włocławku w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #313

Twoja wiadomość

Do: srwloclawek@wloclawek.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 10.06.2020 22:14

usunięto w dniu 11.09.2020 14:36.

PD: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Żorach w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #310

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję pismo prezesa Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 7 września 2020r.

Z poważaniem
Agnieszka Fuks
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Żorach
tel. 32 47 59 655

________________________________
Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot niebędący jej adresatem jest zabronione.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną oraz przesłanie zawiadomienia na adres iod@zory.sr.gov.pl Jednocześnie bardzo prosimy o usunięcie jej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy Sąd Rejonowy w Żorach

________________________________
Od: Fuks Agnieszka w imieniu użytkownika Oddział Administracyjny - SR Żory
Wysłane: 22 czerwca 2020 16:10
Do: sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: Odp.: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję pismo prezesa Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 22 czerwca 2020r. stanowiące odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem
Agnieszka Fuks
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Żorach
tel. 32 47 59 655

________________________________
Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot niebędący jej adresatem jest zabronione.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną oraz przesłanie zawiadomienia na adres iod@zory.sr.gov.pl Jednocześnie bardzo prosimy o usunięcie jej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy Sąd Rejonowy w Żorach

________________________________
Od: sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 10 czerwca 2020 22:14
Do: Oddział Administracyjny - SR Żory
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

Nasz e-mail sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

FW: Wniosek o publikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #104

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam (wyłącznie drogą elektroniczną) „Decyzję” z dnia 07.09.2020 roku Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (A-061-43/20).

Z poważaniem
Agnieszka Kłaczkiewicz
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 21
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 800, fax 75 67 12 801
e-mail: srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl<mailto:srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl>

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w korespondencji e-mail, których zakres może zawierać (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie WWW Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (zakładka „Ochrona Danych osobowych”) http://www.jelenia-gora.sr.gov.pl/download/klauzula-informacyjna-1529585821.pdf

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

1

Read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Jaśle w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #101

Twoja wiadomość

Do: Budziak Danuta
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 25 sierpnia 2020 10:26:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 25 sierpnia 2020 11:33:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Pismo A-05-53-20 - SR w Jaśle przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #101

Szanowni Państwo,

dziękujemy za przesłanie odpowiedzi. Informacja, że nie wydawali Państwo orzeczeń w przywołanym zakresie, jest dla nas wystarczająca.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Pismo A-05-53-20 - SR w Jaśle przez Sąd Rejonowy w Jaśle w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #101

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w jaśle.

z poważaniem

Danuta Budziak

Inspektor ds.administracyjnych

w Sądzie Rejonowym w Jaśle

1

Adm-0144-138/20 dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Kielcach w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #329

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2020 roku, nr Adm-0144-138/20, z prośbą o potwierdzenie odbioru na adres e-mail: administracja@kielce.so.gov.pl.

Z upoważnienia
Kierownika Oddziału Administracyjnego
Nina Basaj
inspektor
Sąd Okręgowy w Kielcach
Oddział Administracyjny
tel. 41 34 02 317???

1

RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #302

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Na zarządzenie Pani Prezes informuję, że orzeczenia dotyczące art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej zostały opublikowane w Portalu Orzeczeń.

_______________________
Arkadiusz Wisiecki
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
Tel. 75 64 56 950
Faks 75 64 56 932

UWAGA
Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.

1

Adm.-059-83/20 przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #224

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 13 lipca 2020 roku (Adm.-059-53/20).

Jednocześnie informuję, iż pismo omyłkowo nie zostało do Państwa przesłane w terminie wcześniejszym.

Anna Chmielarska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

1

Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #183

Twoja wiadomość

Do: poi@olkusz.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 2020-06-10 22:14

odczytano w dniu 2020-07-17 12:13.

pismo przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #128

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa z 14.07.2020r.

Z poważaniem

Iwona Korż- Kierownik OA

1

FW: pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #245

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.

---------------------------
Magdalena Siembida
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Tel. 15 643 45 46

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera. The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer

1

Not read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #299

Twoja wiadomość

Do: Piątkowska Katarzyna
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 6 lipca 2020 15:16:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odp. na wniosek o publikację wyroków z art.23 - SR Rawa Maz. przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #222

Z poważaniem,

Marta Chojecka
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
tel. /46/ 814-60-95

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna pod adresem http://www.rawa.sr.gov.pl/informacje-dla-interesanta,m,mg,3.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
________________________________________
Od: s.skanowanie@gmail.com <s.skanowanie@gmail.com>
Wysłane: 3 lipca 2020 15:23
Do: Chojecka Marta
Temat: Skan

Zeskanowany dokument w zalaczniku.

-------------------
FS-1035MFP
[00:c0:ee:9e:e9:29]
-------------------

1