Listy

odp. dot informacji publicznej dot. obrad sesji rady gminy przez PIOTRKÓW KUJAWSKI w sprawie Sesje zdalne #246

W związku z zapytaniem o informację publiczną odpowiadamy zgodnie z
kolejnością zadanych pytań:

1. a

2. NIE

3. BRAK

4. NIE

5a. NIE DOTYCZY

5b. NIE DOTYCZY

5c. NIE DOTYCZY

5d. NIE DOTYCZY

6. TAK

7. NIE DOTYCZY

8. NIE DOTYCZY

8a. NIE DOTYCZY

9. NIE DOTYCZY

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez TWARDOGÓRA w sprawie Sesje zdalne #100

Dzień dobry,

przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Pozdrawiam

Joanna Sobiś

Inspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej

Urząd Miasta i Gminy Twardogóra

Ul. Ratuszowa 14

56-416 Twardogóra

Tel. 71/399 22 43

Niniejsza wiadomość jest skierowana do Państwa wyłącznie w celu
korespondencji z Urzędem Miasta i Gminy w Twardogórze.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Twardogóra (Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416
Twardogóra ). Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych
zadań gminy i nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do
sprostowania lub usuwania danych osobowych, do "bycia zapomnianym", do
ograniczenia przetwarzania , do przenoszenia danych i do sprzeciwu oraz do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

1

udzielenie informacji - dot sesji zdalnych- Gmina Sicienko przez SICIENKO w sprawie Sesje zdalne #293

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji
dot. sesji zdalnych z dnia 16.05.2022 r.

Poniżej, dla ułatwienia, wklejam też linki zamieszczone jako odpowiedź
do pkt 3:

1.https://bip.sicienko.pl/index.php?app=aktualnosci&nid=9365
<https://bip.sicienko.pl/index.php?app=aktualnosci&nid=9365>
https://bip.sicienko.pl/index.php?app=aktualnosci&nid=9421
<https://bip.sicienko.pl/index.php?app=aktualnosci&nid=9421>
https://bip.sicienko.pl/index.php?app=aktualnosci&nid=9478
<https://bip.sicienko.pl/index.php?app=aktualnosci&nid=9478>
https://bip.sicienko.pl/index.php?app=aktualnosci&nid=9546
<https://bip.sicienko.pl/index.php?app=aktualnosci&nid=9546>

Z poważaniem

--

*Katarzyna Batka*

Inspektor

Referat Organizacyjny

tel. (52) 31 17 445

e-mail: katarzyna.batka@sicienko.pl

Urząd Gminy w Sicienku

ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
www.sicienko.pl
<mailbox://C:/Users/kbatka/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/mgiktco3.default/Mail/Local%20Folders/www.sicienko.pl>

www.bip.sicienko.pl
<mailbox://C:/Users/kbatka/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/mgiktco3.default/Mail/Local%20Folders/www.bip.sicienko.pl>

Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Wójt Gminy Sicienko.
Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku
informacyjnego dostępne są tutaj <https://bip.sicienko.pl/?cid=633>.

1

Re: Sesje zdalne przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI w sprawie Sesje zdalne #328

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Maria Wojnowska
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusza Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski

Treść tej wiadomości, w tym załączniki, przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści objęte tajemnicą handlową oraz inne treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym oraz chronione przed ujawnieniem i rozpowszechnianiem. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy, odesłanie jej z powrotem wraz z załącznikami i usuniecie tego materiału z komputera oraz innych nośników danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowany przez Burmistrza Miasta ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel.: 54 282 68 20, e-mail: um@aleksandrowkujawski.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iodo@aleksandrowkujawski. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

1

Przeczytane: Sesje zdalne przez Bydgoszcz w sprawie Sesje zdalne #240

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Bydgoszczy
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16 maja 2022 11:08:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 23 maja 2022 08:48:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Sesje zdalne przez Bydgoszcz w sprawie Sesje zdalne #240

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Bydgoszczy
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16 maja 2022 11:08:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 23 maja 2022 08:48:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Sesje zdalne przez Bydgoszcz w sprawie Sesje zdalne #240

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Bydgoszczy
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16 maja 2022 11:08:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 23 maja 2022 08:48:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Sesje zdalne przez KOTLA w sprawie Sesje zdalne #62

W dniu 16.05.2022 o 11:06, sprawa-46805@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry,

Urząd Gminy Kotla przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o
dostęp do informacji publicznej

--
Z poważaniem

Elżbieta Kaźmierczak
Młodszy Referent ds. organizacyjnych
Urząd Gminy Kotla
Referat Organizacyjno – Administracyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty
Telefon: 76 8318361, 76 8318313

1

sesje zdalne przez CHOCEŃ w sprawie Sesje zdalne #209

W odpowiedzi na pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej
informujemy, że Rada Gminy w Choceniu nie prowadziła nigdy obrad sesji w
formie zdalnej.

Obrady odbywają się i odbywały w formie stacjonarnej.

Z poważaniem

Anna Nitecka

Urząd Gminy w Choceniu

Sesje zdalne. przez BARTNICZKA w sprawie Sesje zdalne #296

PO.1431.16.2022

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie
sesji zdalnych: sprawa-47039@fedrowanie.siecobywatelska.pl Urząd Gminy
Bartniczka udziela następujących informacji:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
*_a) Stacjonarnego  w dniu 15.03.2022r i 27.04.2022r. _*
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie? *Odp:**nie zdarzyły się.*

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji. *Odp:**projekty uchwał nie są publikowane.*

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.*Odp:**nie zmieniono statutu.*

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców? *Odp: **nie dotyczy.*

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu? *Odp: **nie dotyczy.*

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp. *Odp:
**nie dotyczy.*

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu? *Odp: **nie dotyczy.*

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? *Odp: **nie są
transmitowane.
*

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? *Odp: **nie
dotyczy gdyż nie odbywały się w tej formie.
*

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa? *Odp: **nie dotyczy.*

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy? *Odp: **nie dotyczy.*

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. *Odp: **nie
wpłynęły.*

Pozdrawiam;

Benedykt Kamiński

Sekretarz Gminy
**

Re: Sesje zdalne przez ZŁOTORYJA w sprawie Sesje zdalne #72

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź.

W dniu 16.05.2022 o 11:06, sprawa-46815@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Urząd Gminy Złotoryja
Aleja Miła 4
59-500 Złotoryja
tel. (76) 87 88 700

1

FW: Message from "RNP5838793400CB" przez ZAGRODNO w sprawie Sesje zdalne #155

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 16 maja 2022r.

Agata Babiarz
Podinsp.ds.oświaty, kultury i zdrowia
Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich
 
Urząd Gminy Zagrodno
Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel. 76 877-33-96 
e-mail: a.babiarz@zagrodno.eu
 
www.zagrodno.eu

1

Re: Sesje zdalne przez GAWORZYCE w sprawie Sesje zdalne #140

Gaworzyce, 20.05.2022

SEK.1431.31.2022

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2*
*02-605 Warszawa *

Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
złożony elektronicznie 16 maja br.

photo-logo
Anita Stangret
Sekretarz Gminy Gaworzyce
Urząd Gminy w Gaworzycach
tel.: 76 8316 285 w. 41
www: www.gaworzyce.com.pl <http://www.gaworzyce.com.pl>

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby
lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści
chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej
omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w
niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego
materiału z komputera.

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 maja br przez BRZEŚĆ KUJAWSKI w sprawie Sesje zdalne #336

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 maja
br informujemy jak w załączniku

1

SE.1431.5.2022 - Gmina Domaniów przez DOMANIÓW w sprawie Sesje zdalne #150

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Dorota Sala

Tel. 71 301 73 72

e-mail: sekretarz@gminadomaniow.pl <mailto:sekretarz@gminadomaniow.pl>

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez
Administratora Danych Osobowych, którym jest Urząd Gminy Domaniów z siedzibą
w Domaniowie, 55-216 Domaniów 56, REGON 931934851, NIP 912-17-16-512,
reprezentowany przez Wójta Gminy - wyłącznie w celu zrealizowania Państwa
sprawy.

Pełen obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:
https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/11453/wiadomosc/457095/klauzula_info
rmacyjna__gmina_domaniow

2

Odpowiedź na zapytanie publiczne przez JEŻÓW SUDECKI w sprawie Sesje zdalne #59

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie
informacji publicznej w następującym zakresie:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w
której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

Odp.

1. 24.01.2022 - tryb stacjonarny
2. 28.03.2022 - tryb stacjonarny
3. 27.04.2022 - tryb stacjonarny

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część
łączyła się zdalnie?

Odp. Nie

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji.
Odp. W BIP nie są publikowane projekty uchwał.
4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

Odp. Nie

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

Odp. Nie dotyczy

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

Odp. Nie dotyczy

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej
sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

Odp. Nie dotyczy

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania
na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu?

Odp. Nie dotyczy

5. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

Odp. Nie

6. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

Odp. Nie dotyczy.

7. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa?

Odp. Nie dotyczy.
8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

Odp. Nie dotyczy.
9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące
zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania?
Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

Odp. Nie.

Bożena Matuszewska

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Urząd Gminy Jeżów Sudecki

ul. Długa 63

58-521 Jeżów Sudecki

Tel.: 75 7132254 wew 126

Tel.: 75 7132255 wew 126

e-mail: <mailto:gmina@jezowsudecki.pl> gmina@jezowsudecki.pl

_____________________

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest Gmina Jeżów Sudecki, mający siedzibę w Jeżowie Sudeckim
ul. Długa 63 , 58-521 Jeżów Sudecki

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
<mailto:gmina@jezowsudecki.pl> gmina@jezowsudecki.pl , lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani /
Pan skontaktować poprzez email <mailto:iod@jezowsudecki.pl>
iod@jezowsudecki.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń dotyczących
systemów informatycznych administracji publicznej rozwijanych i
utrzymywanych przez administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z
przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie poszczególnych systemów
informatycznych administracji publicznej rozwijanych i utrzymywanych przez
administratora, w szczególności ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości
funkcjonowania systemów informatycznych.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych
względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, usunięcia po
upływie wskazanych okresów oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować dokonane zgłoszenie dotyczące
systemu informatycznego administracji publicznej.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż brak podania danych
uniemożliwia udzielenia informacji lub realizacji zgłoszenia.

wniosek o udostępnienie informacji przez GŁOGÓW w sprawie Sesje zdalne #70

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

---

Anna Tamecka

Urząd Gminy Głogów

76 836 55 57

ul.Piaskowa 1

67-200 Głogów

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Wójt Gminy Głogów, Urząd Gminy
Głogów, Gmina Głogów.

Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w
zakładce RODO na stronie www.gminaglogow.pl

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym

adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.

Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o
niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

1

SG.1431.52.2022 przez WISZNIAMAŁA w sprawie Sesje zdalne #151

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam pismo SG.1431.52.2022 z dnia
20.05.2022 roku w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

--
UG Wisznia Mała
71 30 84 800
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała

2

Re: Sesje zdalne przez BIAŁE BŁOTA w sprawie Sesje zdalne #275

Dzień dobry
 
W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia  16.05.2022 r. dotyczącą udostępnienia informacji publicznej, poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:
 
Ad. 1
Sesje Rady Gminy Białe Błota w roku 2022 odbywały się w trybie zdalnym za pomocą środków porozumiewania na odległość na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.)

Sesje odbyły się w dniach:
25.01.2022r.- 1b
22.02.2022r -  1b
29.03.2022r. - 1b, sesja odbyła się w formie stacjonarnej, zaś kierownictwo urzędu oraz mieszkańcy mieli możliwość zdalnego połączenia.
26.04.2022r. - 1b
 
Ad. 2
Podczas sesji Rady Gminy Białe Błota w roku 2022 były sytuacje, że część radnych przebywała w sali sesyjnej, a część łączyła się zdalnie.
 
Ad. 3
Sesja w dniu 25.01.2022 r.
https://bip.bialeblota.pl/artykul/212/9050/w-dniu-25-stycznia-2022-r-o-godz-13-30-odbedzie-sie-li-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-biale-blota-ktora-odbedzie-sie-w-trybie-zdalnym-i-zostanie-transmitowana-za-posrednictwem-bip-urzedu-gminy-biale-blota [https://bip.bialeblota.pl/artykul/212/9050/w-dniu-25-stycznia-2022-r-o-godz-13-30-odbedzie-sie-li-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-biale-blota-ktora-odbedzie-sie-w-trybie-zdalnym-i-zostanie-transmitowana-za-posrednictwem-bip-urzedu-gminy-biale-blota]
Sesja w dniu 22.02.2022 r.
https://bip.bialeblota.pl/artykul/212/9159/w-dniu-22-lutego-2022-r-o-godz-14-00-na-wniosek-wojta-gminy-biale-blota-odbedzie-sie-lii-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-biale-blota-ktora-zostanie-przeprowadzona-w-trybie-zdalnym-i-bedzie-transmitowana-za-posrednictwem-bip-urzedu-gminy-biale-blota [https://bip.bialeblota.pl/artykul/212/9159/w-dniu-22-lutego-2022-r-o-godz-14-00-na-wniosek-wojta-gminy-biale-blota-odbedzie-sie-lii-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-biale-blota-ktora-zostanie-przeprowadzona-w-trybie-zdalnym-i-bedzie-transmitowana-za-posrednictwem-bip-urzedu-gminy-biale-blota]
Sesja w dniu 29.03.2022 r.
https://bip.bialeblota.pl/artykul/212/9242/w-dniu-29-marca-2022-r-o-godz-14-00-odbedzie-sie-liii-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-biale-blota-ktora-odbedzie-sie-w-swietlicy-w-cielu-ul-koscielna-6-i-zostanie-transmitowana-za-posrednictwem-bip-urzedu-gminy-biale-blota [https://bip.bialeblota.pl/artykul/212/9242/w-dniu-29-marca-2022-r-o-godz-14-00-odbedzie-sie-liii-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-biale-blota-ktora-odbedzie-sie-w-swietlicy-w-cielu-ul-koscielna-6-i-zostanie-transmitowana-za-posrednictwem-bip-urzedu-gminy-biale-blota]
Sesja w dniu 26.04.2022 r.
https://bip.bialeblota.pl/artykul/212/9342/w-dniu-26-kwietnia-2022-r-o-godz-15-00-odbedzie-sie-liv-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-biale-blota-ktora-zostanie-przeprowadzona-w-trybie-zdalnym-i-bedzie-transmitowana-za-posrednictwem-bip-urzedu-gminy-biale-blota [https://bip.bialeblota.pl/artykul/212/9342/w-dniu-26-kwietnia-2022-r-o-godz-15-00-odbedzie-sie-liv-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-biale-blota-ktora-zostanie-przeprowadzona-w-trybie-zdalnym-i-bedzie-transmitowana-za-posrednictwem-bip-urzedu-gminy-biale-blota]
 
Ad. 4
Nie.
 
Ad. 5a
Tak.
 
Ad. 5b
Tak
 
Ad. 5c
Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos na sesji, na adres e-mail biura Rady Gminy przesyłają zgłoszenie i w korespondencji zwrotnej otrzymują zaproszenie w aplikacji Teams celem połączenia zdalnego.
 
Ad. 5d
Nie było takich wniosków.
 
Ad. 6
Tak, z wyjątkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Ad. 7
Tak.
 
Ad. 8
Nie
 
Ad. 8a
Nie było takiej sytuacji.
 
Ad. 9
Nie
 
  
 Z poważaniem
 
 
Katarzyna Lutkowska
Inspektor ds. obsługi Biura Rady Gminy
tel. 52 311 17 41
e-mail: katarzyna.lutkowska@bialeblota.eu
 
Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
tel. +48 311-17-00
www.bialeblota.pl [about:www.bialeblota.pl]
Treść niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być wyłącznie jej adresat. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani ujawniać niniejszej wiadomości, kopiować, rozpowszechniać, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać niniejszej wiadomości.
Jeżeli Pan/Pani otrzymał niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, z Pana/Pani komputera. Dziękujemy.
This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited.
If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych na stronie bip.bialeblota.pl, w zakładce: Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, informujemy że w przypadku przetwarzania danych osobowych przekazanych pocztą elektroniczną (e-mail) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Kontakt z powołanym inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać pod adresem e-mail: iod@bialeblota.eu [mailto:iod@bialeblota.eu] .Pozostałe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej gminy pod adresem www.bip.bialeblota.pl [http://www.bip.bialeblota.pl/] w zakładce: Ochrona danych osobowych.

Odpowiedź na udostępnienie inf. publ. - sesje zdalne przez OLEŚNICA w sprawie Sesje zdalne #189

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dot. sesji zdalnych, który wpłynął do Urzędu Gminy Oleśnica w
dniu 16 maja 2022 r.

--
Z poważaniem,

Agnieszka Kembłowska
e-mail: rada@olesnica.wroc.pl
tel. 71 314 02 19

<http://www.olesnica.wroc.pl>

URZĄD GMINY OLEŚNICA

ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 00, faks 71 314 02 04
olesnica.wroc.pl <http://www.olesnica.wroc.pl>, urzad@olesnica.wroc.pl

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych, w związku z
prowadzoną korespondencją e-mailową, jest Urząd Gminy Oleśnica.

Państwa dane osobowe, przesłane do Urzędu Gminy Oleśnica poprzez
korzystanie z poczty elektronicznej, są gromadzone, przetwarzane i
przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla
którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Państwa
dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy Oleśnica zgodnie z
instrukcją kancelaryjną.

W związku z powyższym przysługuje Państwu prawo wglądu, modyfikacji,
udostępnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i przenoszenia
danych osobowych. Jednocześnie przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Oleśnica jest
Agata Janiszewska Skowron, e-mail: iodo@olesnica.wroc.pl.

1

OR.1431.24.2022 odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIEPŁOWODY w sprawie Sesje zdalne #127

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

z poważaniem

Magdalena Tęsna-Pitner

W dniu 16.05.2022 o 11:06, sprawa-46870@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Magdalena Tęsna-Pitner
Sekretarz Gminy Ciepłowody
ul. Kolejowa 3
57-211 Ciepłowody
tel. 74 8103 746
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciepłowody z
siedzibą przy ulicy Kolejowej 3, 57-211 Ciepłowody, adres e-mail:
sekretariat@cieplowody.pl, telefon: 74 81 03 556. Administrator
przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji
e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu: 1) umożliwienia
kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z
adresatami, 2) dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami,
stronami postępowania, osobami, które reprezentują instytucje
współpracujące i z innymi osobami, 3) przyjmowania pism, zgłoszeń skarg
i wniosków w formie elektronicznej, 4) ochrony przed roszczeniami oraz
dochodzenie ewentualnych roszczeń. W związku z przetwarzaniem danych
przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do danych
osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, b) prawo do
żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne, c) prawo do żądania usunięcia
danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, d) prawo
do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach
określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, e)
prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany, f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust.1 lit. e RODO, g) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie
jest oparte o wyrażenie zgody bez konsekwencji dla przetwarzania,
którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na
podstawie zgody, Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których
można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO. Aby skorzystać z
powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony
Danych, e-mail: iod@valven.pl Mają Państwo również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania
danych osobowych, uzyskacie Państwo pod adresem http://bip.cieplowody.pl

2

FW: Sesje zdalne przez BĄDKOWO w sprawie Sesje zdalne #272

1

sesje zdalne - odpowiedź na e-mal z dnia 16.05.2022 r. przez SIEKIERCZYN w sprawie Sesje zdalne #147

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Siekierczyn na e-mail z
dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zdalnych sesji.

Ewa Rozińska - Urząd Gminy Siekierczyn

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Stronie Śląskie przez STRONIE ŚLĄSKIE w sprawie Sesje zdalne #69

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej
z Urzędu Miejskiego w Stroniu Ślaskim.

Z poważaniem
Agnieszka Gawron
Podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej

https://stronieslaskie.esesja.pl/

--
Biuro Obsługi Rady Miejskiej
tel. (074) 811 77 46
rada.miejska@stronie.pl

Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję:
1.Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.
2.Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail:iod@stronie.pl
3.Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi lub realizacji umowy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. e,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902).
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7.Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy.
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9.W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Podane przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne.

2

odpowiedź przez MŚCIWOJÓW w sprawie Sesje zdalne #145

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Pozdrawiam

Marta Rzepka

Sekretariat

Urząd Gminy Mściwojów

tel. 76/878-85-20

"Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki stanowią tajemnicę przedsiębiorstw i są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z załącznikami ze swojego systemu. Nie powinni Państwo także ujawniać otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej kopii otrzymanych informacji.

Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Mściwojowie.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną, wynikającą z RODO.

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe:

<https://www.msciwojow.pl/urzad-gminy/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-urzedzie-gminy-msciwojow/> https://www.msciwojow.pl/urzad-gminy/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-urzedzie-gminy-msciwojow/

1