Listy

informacja publiczna przez WIĘCBORK w sprawie Sesje zdalne #335

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej, informuję:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie
daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w
której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych
przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła
się zdalnie?

NIE

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z
ww. sesji.

-

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na
odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie
regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał
zmieniającej/zmieniających.

NIE

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

NIE, podawane są ustnie przez Przewodniczącą RM

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

NIE, statut nie przewiduje

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej
sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

opublikowany link

5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na
odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu?

NIE

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

NIE

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

NIE

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom
uczestnictwa?

NIE
8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

-
9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące
zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania?
Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

NIE

Z poważaniem

Jacek Masztakowski

Zastępca Burmistrza Więcborka

Sekretarz Gminy Więcbork

Urząd Miejski w Więcborku

ul. Mickiewicza 22

89-410 Więcbork

NIP 558-00-08-540

Tel. +48 52 389 52 08

e-mail: <mailto:zastepca-sekretarz@wiecbork.pl>
zastepca-sekretarz@wiecbork.pl

e-mail: <mailto:umwiecbork@wiecbork.pl> umwiecbork@wiecbork.pl

WWW: <http://www.wiecbork.pl> www.wiecbork.pl

[RODO] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Więcbork
reprezentowana przez Burmistrza Więcborka, ul. Mickiewicza 22, 89-410
Więcbork, Dane do kontaktu z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo
informacji i ochronę danych osobowych - Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres e-mail: <mailto:bip@wiecbork.pl,> bip@wiecbork.pl, tel. 52 3895 202.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych
gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień. Pozostałe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących
Pani/Panu praw w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej
<https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/category/ochrona-danych-osobowych/
>
https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/category/ochrona-danych-osobowych/

Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest POUFNA. Korespondencja
skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w
jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości
lub w części jest zakazane. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem wiadomości
prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy poprzez odesłanie maila i
usuniecie go. Dziękujemy.

Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Lasy będą
Ci wdzięczne.

2

informacja publiczna- odpowiedź przez LUBICZ w sprawie Sesje zdalne #289

Dzień dobry,

W związku z przesłanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, w
załączniku przesyłam pismo.

Z poważaniem,

Justyna Krzczot

Urząd Gminy Lubicz

Referat Organizacyjny

Tel. 56 621 21 06

1

Re: Sesje zdalne -odpowiedz na udostępnienie informacji publicznej przez TUCHOLA w sprawie Sesje zdalne #215

W dniu 2022-05-16 o 11:08, sprawa-46958@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

informacja publiczna- odpowiedź przez LUBICZ w sprawie Sesje zdalne #289

Dzień dobry,

W związku z przesłanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, w
załączniku przesyłam pismo.

Z poważaniem,

Justyna Krzczot

Urząd Gminy Lubicz

Referat Organizacyjny

Tel. 56 621 21 06

2

Sesje zdalne [Sprawa#BRM.1431.3.2022] przez BIELAWA w sprawie Sesje zdalne #161

Dokumenty: BRM.KW-00086/22
Znak sprawy: BRM.1431.3.2022
Rej. koresp. wych.: kwe-000303/22
Wysłane przez: Agnieszka Raś
Tel. służbowy: 74 8328 770
Fax: 74 833 58 38
Miejsce urzędowania: ul. Piastowska 1 pok.11

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa zapytania o informację publiczną z dnia 16.05.2022 r. informuję:

Ad. 1
Sesje Rady Miejskiej Bielawy odbywały się w trybie stacjonarnym i zdalnym.
a) LIV Sesja Rady Miejskiej Bielawy w dniu 30.03.2022 r.; LVI Sesja RMB w dniu 27.04.2022 r.
b) LI Sesja RMB w dniu 14.01.2022 r.; LII Sesja RMB w dniu 26.01.2022 r.; LIII Sesja RMB w dniu 23.02.2022 r.; LV Sesja RMB w dniu 13.04.2022 r., LVII Sesja RMB w dniu 13.05.2022 r.
c) żadna Sesja RMB nie odbyła w trybie korespondencyjnym.

Ad. 2
Tak

Ad. 3
https://bielawa.finn.pl/bipkod/19565735

Ad. 4
Nie

Ad. 5a
Tak

Ad. 5b
Tak

Ad. 5c
Mieszkańcy czy zainteresowani mogą zgłosić wcześniej chęć uczestniczenia w sesji.

Ad. 5d
Tak

Ad. 6
Nie

Ad. 7
Nie dotyczy

Ad. 8
Nie dotyczy

Ad. 8a
Nie dotyczy

Ad.9
Nie.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Raś
Kierownik BRM
Wiadomość wysłano do: sprawa-46904@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

RE: Sesje zdalne przez MIETKÓW w sprawie Sesje zdalne #87

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na przedmiotowy wniosek (posmo Or.1431.33.2022). Proszę o potwierdzenie przeczytania niniejszej wiadomości

Zofia Dróżdż

Podinsp. ds. organizacyjnych

Gmina Mietków

Ul. Kolejowa 35

55-081 Mietków

Tel. 71/3 168 113

NIP: 913-10-25-850

e-mail: urzad@mietkow.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: <mailto:iod@mietkow.pl> iod@mietkow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8.W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochroniedanych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

1)dobrowolne na etapie postępowania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

2)wymogiem ustawowym, jeżeli wniosek jest rozpatrywany w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wówczas Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

3

WOK.1431.36.2022 przez CHOCIANÓW w sprawie Sesje zdalne #44

W załączeniu odpowiedz na Państwa wniosek

--
_Marzena Chomicz-Wandycz_
_Główny Specjalista_

-------------------------

-------------------------
_Urz__ąd__ Miasta i Gminy w Chocianowie__ __ __ __ __ _
_ul. Ratuszowa 10_
_59-140 Chocianów_
_tel. 76__/81__8-50-20 we__w. 133_

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.05.2022 r. przez OSIE w sprawie Sesje zdalne #313

Osie, dnia 19 maja 2022 r.

ORG.1431.26.2022.MW

*Katarzyna Batko-Tołuć*

*Szymon Osowski*

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska *

*Watchdog Polska*

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 16 maja 2022 r. udostępniam informację publiczną w następującym
zakresie:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

/Odp. W 2022 r. w gminie Osie odbyły się 3 sesje w trybie stacjonarnym w
dniach: 1 luty, 2 marca i 31 marca 2022 r./

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?

/Odp. W 2022 r. nie zdarzyły się sytuację, gdy część radnych przebywała
w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie/

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji.

/Odp. Projekty uchwał Rady Gminy Osie nie są publikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Osie./

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

/Odp. W gminie Osie nie odbywały się posiedzenia za pomocą środków
porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie./

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

/Odp. W gminie Osie nie odbywały się posiedzenia za pomocą środków
porozumiewania na odległość./

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

/Odp. W gminie Osie nie odbywały się posiedzenia za pomocą środków
porozumiewania na odległość./

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

/Odp. W gminie Osie nie odbywały się posiedzenia za pomocą środków
porozumiewania na odległość./

5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na
odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu?

/Odp. W gminie Osie nie odbywały się posiedzenia za pomocą środków
porozumiewania na odległość./

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

/Odp. Posiedzenia komisji rady gminy nie są transmitowane./

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

/Odp. W gminie Osie nie odbywały się posiedzenia za pomocą środków
porozumiewania na odległość./

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa?

/Odp. W gminie Osie nie odbywały się posiedzenia za pomocą środków
porozumiewania na odległość./

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

/Odp. W gminie Osie nie odbywały się posiedzenia za pomocą środków
porozumiewania na odległość./

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

/Odp. Do organów gminy nie wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego trybu obradowania./

Proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania odpowiedzi na w/w wniosek.

--
*//*
*//**//*

*/Z poważaniem/*

*/Michalina Wiśniewska
/*/Inspektor ds. obsługi rady gminy i oświaty///

herbosia
/Urząd Gminy Osie
//ul. Dworcowa 6/

/86 - 150 Osie
/

/ tel. +48 52 33 29 540
email: slomska@osie.pl/// <mailto:informatyk@osie.pl>

1

Re: ***SPAM*** Sesje zdalne przez ŻMIGRÓD w sprawie Sesje zdalne #200

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na złożony przez Państwa wniosek.

---
Marcelina Halikowska-Bartkowiak
Sekretariat
Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
Tel. 71 385 30 57 wew. 14

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Burmistrz Gminy
Żmigród, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim
w Żmigrodzie, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, tel. 71 385 30
57, 385 30 50, e-mail urzędu: urzad@zmigrod.com.pl.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Martę Chorzępa,
kontakt: iod@zmigrod.com.pl lub listownie na adres Administratora.

3. Pełna treść obowiązku jest dostępna pod adresem:
https://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=116517

3

odpowiedź na wniosek przez PLATERÓWKA w sprawie Sesje zdalne #203

Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną.

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.

*a) Stacjonarnego*

-28 marca 2022 roku- zwyczajna sesja Rady Gminy

- 27 kwietnia 2022 r. -nadzwyczajna sesja Rady Gminy

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?

*Odpowiedź: *NIE

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji.

http://bip.ugplaterowka.nv.pl/m,116,projekty-uchwal.html

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

*Odpowiedź: *NIE**

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

*Odpowiedź*: Nie dotyczy

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

*Odpowiedź*: Nie dotyczy

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

*Odpowiedź: *W gminie Platerówka nie odbywały się sesje za pomocą
środków porozumiewania na odległość.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na
odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu?

*Odpowiedź: *W gminie Platerówka nie odbywały się sesje za pomocą
środków porozumiewania na odległość.**

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

*Odpowiedź:* NIE

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

*Odpowiedź: *W gminie Platerówka nie odbywały się posiedzenia komisji z
się za pomocą środków porozumiewania na odległość.

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa?

*Odpowiedź*: W gminie Platerówka nie odbywały się posiedzenia komisji z
się za pomocą środków porozumiewania na odległość.

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

*Odpowiedź: *W gminie Platerówka nie odbywały się posiedzenia rady z się
za pomocą środków porozumiewania na odległość.

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

*Odpowiedź*: NIE

Z poważaniem,

Monika Jocz

Urząd Gminy w Platerówce

tel. 75 722 16 90

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRUSZCZ w sprawie Sesje zdalne #249

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

--
Natalia Glazińska
Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz
tel. 52 562 43 00

1

ROR.1431.3.2022- Odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez SKĘPE w sprawie Sesje zdalne #334

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony przez Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.05.2022r.

Z poważaniem

Ewa Godlewska

2

Gmina Jeziora Wielkie przez JEZIORA WIELKIE w sprawie Sesje zdalne #223

Dzień dobry w załączniku przesyłam odpowiedź na udzielenie informacji
publicznej - Gmina Jeziora Wielkie

--
-------------------------------
Pozdrawiam
Inspektor ds. obsługi samorządu
Ewa Łepska
UG Jeziora Wielkie
tel. 523187220 w. 24

1

RE: Sesje zdalne przez JAWORZYNA ŚLĄSKA w sprawie Sesje zdalne #179

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16 maja 2022 r. poniżej przekazuję informacje:

Ad. 1 – 24 marca, 6 maja – obie stacjonarnie.

Ad. 2 – nie.

Ad. 3 - https://bip.jaworzyna.net/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-jaworzynie-slaskiej#cnt; https://bip.jaworzyna.net/xxxiii-sesja-nadzwyczajna-rady-miejskiej-w-jaworzynie-slaskiej#cnt

Ad. 4 – nie.

Ad. 5a – Dla radnych tak, dla osób oglądających transmisję – odczytywane.

Ad. 5b – nie dotyczy.

Ad. 5c – nie dotyczy.

Ad. 6 – nie.

Ad. 7 – nie dotyczy.

Ad. 8 – nie dotyczy.

Ad. 8a – nie dotyczy.

Ad. 9 – nie.

Z poważaniem

Tomasz Strzałkowski
Sekretarz gminy
74 84 89 246, pokój 105

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska
74 858 82 30
<http://www.jaworzyna.net/> www.jaworzyna.net

5

Informacja publiczna przez JERZMANOWA w sprawie Sesje zdalne #109

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

2

Odpowiedź przez CHEŁMNO w sprawie Sesje zdalne #256

Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej podaje
odpowiedzi na zawarte we wniosku pytana.

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie
daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego Nie dotyczy

b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w
której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) Nie dotyczy
c) Korespondencyjnego Nie dotyczy

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych
przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła
się zdalnie?

Tak

26.01.2022

16.02.2022

23.02.2022

30.03.2022

27.04.2022

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z
ww. sesji.

https://bip.chelmno.pl/artykul/152/8579/xlv-sesja-rady-miasta-chelmna-w-dniu
-26-stycznia-2022-r

https://bip.chelmno.pl/artykul/152/8629/xlvi-seja-16-luty-2022-r

https://bip.chelmno.pl/artykul/152/8648/xlvii-sesja-rady-miasta-w-dniu-23-lu
tego-2022-r

https://bip.chelmno.pl/artykul/152/8729/xlviii-seja-30-marca-2022-r

https://bip.chelmno.pl/artykul/152/8800/xlix-sesja-rm-27-04-2022

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na
odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie
regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał
zmieniającej/zmieniających.

Nie

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

Tak

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

Nie

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej
sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

Nie dotyczy

5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na
odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu?

Nie

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

Nie

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

Nie

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom
uczestnictwa?

Nie dotyczy

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

Nie dotyczy

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące
zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania?
Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

Nie

<https://chelmno.pl/>

Danuta Derebecka

Inspektor Biura Rady Miasta

Urząd Miasta Chełmna

Tel.: 566771716, kom: 510043251

ul.: Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

E-mail: <mailto:biuro_rady_miasta@chelmno.pl> biuro_rady_miasta@chelmno.pl

BIP: <https://bip.chelmno.pl> https://bip.chelmno.pl

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO ze szczególną
starannością. Dane osobowe wykorzystywane są w celu kontaktu z Panią/Panem.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna,
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, adres E-mail:
<mailto:biuro_informacji@chelmno.pl> biuro_informacji@chelmno.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej:
<mailto:iod.um@chelmno.pl> iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora z dopiskiem IOD. Szczegółowa informacja dotycząca
przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie
<http://www.bip.chelmno.pl/?cid=1669&bip_id=7168> https://bip.chelmno.pl

P Chroń środowisko - zastanów się czy wydrukowanie tego E-maila jest
naprawde konieczne?
Please consider the environment before printing this emai?

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYPIN w sprawie Sesje zdalne #263

Dzień dobry.

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.05.2022 r. udzielam poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

Sesje Rady Gminy Rypin w 2022 roku:

10 luty 2022 r. – tryb stacjonarny

16 marzec 2022 r. – tryb stacjonarny

12 kwiecień 2022 r. – tryb stacjonarny

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?

W czasie trwania tegorocznych sesji radni gminy przebywali w sali
sesyjnej w momencie trwania sesji.

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji.

http://www.bip.rypin.pl/index.php?cid=225&bip_id=5842
<http://www.bip.rypin.pl/index.php?cid=225&bip_id=5842>

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

      Nie

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

      Wyniki głosowania są odczytywane przez przewodniczącą rady gminy,
a głosowanie odbywa się w trybie imiennym.

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

      Nie

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

Mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą
środków porozumiewania się na odległość poprzez wcześniejsze zgłoszenie
do urzędu gminy.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

     Tak

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

    Nie

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

Tak, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do urzędu gminy.

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa?

    Nie
8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

    Nie było takiego przypadku.
9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

   Nie

Z poważaniem

Joanna Derkowska

Urząd Gminy Rypin

--

Urząd Gminy Rypin
tel. (54) 280 97 05
e-mail: elud@rypin.pl
*Pozdrawiam*

/Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: Wójt Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
znaleźć na stronie: www.bip.rypin.pl/

1

odpowiedź - UG Zbójno przez ZBÓJNO w sprawie Sesje zdalne #210

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.05.2022 r.

--
Łączę wyrazy szacunku
Artur Dymek
Z-ca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnie
54 280 19 23
usc@zbojno.pl

_____________________________________
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani
niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA - OBSŁUGA KORESPONDENCJI PRZY UŻYCIU
ELEKTRONICZNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz
kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty
elektronicznej - wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Wójt Gminy Zbójno.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
siedziby: 87-645 Zbójno, Zbójno 178a, e-mailowo: bip@zbojno.pl,
telefonicznie: (54) 280 19 21.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
wysyłając e-mail na adres: iod@zbojno.pl.
1. Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest
uzależnione od przyczyny kontaktu z administratorem i tak:
1) twoje dane kontaktowe - adres e-mail - przetwarzane będą na
podstawie Twojej zgody w celu przyjęcia korespondencji, jej analizy oraz
ewentualnie udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych
jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
2) w przypadku gdy treść Twojej wiadomości będzie zawierała informacje,
które spowodują konieczność podjęcia przez administratora przetwarzania
na podstawie odrębnych przepisów prawa będą one przetwarzane m.in. w
związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków
prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w
przepisach szczególnych lub art. 6 ust. 1 lit e) RODO, kiedy dane są
niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez administratora w
interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są
nimi np.: sądy, organy ścigania i podatkowe oraz inne podmioty
publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o
stosowną podstawę prawną. Twoja dane osobowe także będą ujawnione
pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do
wykonywania przez nich obowiązków. Twoje dane osobowe możemy także
przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora
tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące dla
administratora usługi wsparcia w zakresie IT, zewnętrznym kancelariom
prawnym oraz przewoźnikom pocztowym w celu dostarczenia korespondencji w
toku sprawy.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do
ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach
dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:
1) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do
czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od ostatniego
kontaktu drogą elektroniczną z administratorem,
2) w pozostałych przypadkach, gdy treść Twojej wiadomości była podstawą
do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych o
zakresie, sposobie i zasadach przetwarzania tych danych zostaniesz
poinformowany odrębnie.
4. Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam
ograniczeń, przysługuje Ci:
­- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
­- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
­- prawo do usunięcia danych,
­- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
­- prawo do przenoszenia danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do udzielenia odpowiedzi
niezbędne jest jednak przekazanie przez danych kontaktowych (adres
e-mail, telefon lub adres korespondencyjny).
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać
przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowych.

2

Odpowiedź na informację publiczną przez KUDOWA-ZDRÓJ w sprawie Sesje zdalne #80

Dzień dobry,

W załączeniu przestałam odpowiedź na informacje publiczną dot. tegorocznych
sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem

Bernadeta Stasiak

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Referat Organizacyjny,Oświaty i Spraw Obywatelskich

tel/fax. +48748621724 ,e-mail: <mailto:brm@kudowa.pl> brm@kudowa.pl

Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość
jest przeznaczona wyłącznie

dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne

postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość
przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i
serwera.

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zdalnych sesji przez PAKOŚĆ w sprawie Sesje zdalne #331

Dzień dobry,

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot.
zdalnych sesji w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Pozdrawiam,

z poważaniem,

--

Katarzyna Lewandowska
Inspektor ds. turystyki i promocji Gminy
Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4,
88-170 Pakość,
kujawsko-pomorskie

tel. 52 / 566 60 86
promocja@pakosc.pl

1

Re: Sesje zdalne przez GÓRZNO w sprawie Sesje zdalne #338

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną
Malwina Jaroszewska

Urząd Miasta i Gminy Górzno
ul. Rynek 1 | 87-320 Górzno
tel. 56-644-83-51 | e-mail: urzad@gorzno.pl

------------------------------------------------------------------------
Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy
Górzno znajdują się m.in. na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Górzno w
zakładce /Ochrona Danych Osobowych [LINK]
<https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-gorzno/>/
------------------------------------------------------------------------
////

//
W dniu 16.05.2022 o 11:08, sprawa-47081@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Odpowiedź na maila-sesje zdalne przez KCYNIA w sprawie Sesje zdalne #340

Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedź na maila z 16.05.2022r. ws. udostępnienia informacji
publicznej.

--

Z poważaniem

*Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kcyni*

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

tel.: 52 589 37 21, fax: 52 589 37 22

e-mail: urzad@kcynia.pl

www.kcynia.pl

2

Udostępnienie informacji publicznej przez MALCZYCE w sprawie Sesje zdalne #113

Dzień dobry, w załączeniu przekazuję pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Dominika Bajorska
Podinspektor ds. obsługi biura rady
tel. 71 317 92 23 wew. 206

Urząd Gminy Malczyce
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
www.malczyce.wroc.pl

1

Odpowiedź na wniosek przez LUBIEŃ KUJAWSKI w sprawie Sesje zdalne #262

Witam, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania dotyczące
wniosku z dnia 16 maja 2022r.:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
***a) Stacjonarnego - 14 marca i 13 kwietnia 2022r.*
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?*NIE*

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji. *Projekty uchwał nie są publikowane w BIP*

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających. *NIE DOTYCZY*

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców? *NIE DOTYCZY*

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu? *NIE DOTYCZY*

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.*NIE
DOTYCZY*

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu? *NIE DOTYCZY*

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? *NIE*

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? *NIE DOTYCZY*

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa? *NIE DOTYCZY*

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy? *NIE DOTYCZY*

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. *NIE DOTYCZY*

--
------------------------------------------------------------------------
*Pozdrawiam,
Anna Komecka - Przybysz*
Biuro Rady Miejskiej
e-mail: rada@lubienkujawski.pl
tel: +54 284 43 31

*Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski*
*e-mail:* sekretariat@lubienkujawski.pl
*www:* lubienkujawski.pl
*tel:* +54 284 43 20, *fax:* +54 284 35 00

--
Email sprawdzony przez program Arcabit
This email was scanned by Arcabit

Sesje zdalne przez CHROSTKOWO w sprawie Sesje zdalne #217

Dzień dobry,

Urząd Gminy Chrostkowo przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie sesji zdalnych.

Z wyrazami szacunku

Beata Gawrońska

Insp. ds. obsługi

Rady Gminy Chrostkowo

tel. 54 306 75 47

KLAUZULA POUFNOŚCI

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

1