Listy

Wniosek o informację - Gmina Tuczna przez TUCZNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #292

Dzień dobr, w nawiązaniu do pisma z dnia 7 grudnia 2020 roku informuję: 1) W gminie Tuczna wydawana jest bezpłatna  publikacja Gmina Tuczna rzadziej niż trzy razy do roku ( w zależności od zebranego materiału, zazwyczaj ukazuje się 1 lub 2 razy w roku na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia). 2) Gazeta dostępna jest tylko w wersji papierowej. 3) W 2019 roku ukazała się w nakładzie 500 sztuk. 4) Jest bezpłatna. 5) Nie. 6) Informacje zbierane do publikacji są opisane przez mieszkańców, sołtysów, radnych, dyrektorów instytucji działających na terenie gminy. Dotyczą życia mieszkańców i wydarzeń jakie miały miejsce w gminie w danym roku.   7) Zbierane teksty i materiały są nieodpłatne. 8) Nie dotyczy. W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt.  Pozdrawiam Ewa Jarosiewicz  Dyrektor GBP w Tucznej tel. 83 3771035   501802604

Informacja publiczna przez KAŹMIERZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #321

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na złożony przez Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Tomasz Ozimek
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Tel. 61 29 37 305
<http://www.kazmierz.pl/> www.kazmierz.pl

1

odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez FROMBORK w sprawie Zasady działania gazet władzy #575

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam Państwu odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
__________________________
Barbara Chomacka
Sekretarz Gminy Frombork

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
ul. Młynarska 5a
14-530 Frombork
tel. 55 244 06 65

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gazety przez MIASTECZKO ŚLĄSKIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #724

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości na e-mail emiozga@miasteczko-slaskie.pl

2

RE: Wniosek o informację przez ŚWIERCZÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #624

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie.

Z poważaniem,
Iwona Wilczyńska
Sekretarz Gminy

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel.77 419 61 70 wew. 25
fax. 77 419 61 84

<http://www.swierczow.pl/> www.swierczow.pl

DUŻE ZMIANY ZACZYNAJĄ SIĘ OD MAŁYCH" - CHROŃ PLANETĘ, NIE DRUKUJ TEGO E-MAILA, JEŻELI NIE MUSISZ

2

FW: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PRZEWORSK w sprawie Zasady działania gazet władzy #545

2

Re: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Bibllioteczno-Kulturalne w Wyszkach w sprawie Zasady działania gazet władzy #143

Witam Państwa. W odpowiedzi na Państwa pismo spieszę poinformować, że gazeta "Wieści Gminne" w 2020 roku zawiesiła swoje wydawnictwo. Ostatni egzemplarz ukazał się w czwartym kwartale 2019r. Była dostępna tylko w wersji papierowej. Nakład roczny gazety to 4000 egzemplarzy. Kwartalnik wydawany był bezpłatnie. Gazeta nie prowadziła sprzedaży ogłoszeń. Nie istniał regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty były w większości publikowane w gazecie.

Fw: Wniosek o informację przez MSZANA DOLNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #433

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej Urząd Gminy Mszana Dolna informuje:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

b) kwartalnikiem;

c) dwumiesięcznikiem;

d) miesięcznikiem;

e) dwutygodnikiem;

f) tygodnikiem;

g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

Obecnie gazetę „Nasza Gmina Mszana Dolna” wydaje się 5- 6 razy w roku.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

b) jest dostępna tylko online;

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

W 2019 roku było to 5 wydań po 600 egz. każdy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

a) jest bezpłatna;

b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

a) tak;

b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.

a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;

b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji ( w każdym wydaniu gazety drukowana jest informacja: „Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadsyłanych tekstów, ich wyboru do publikacji oraz opatrywania własnymi tytułami”).

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;

f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;tak

b) radnych opozycji;

c) radnych rządzącej koalicji;

d) organizacje społeczne;tak

e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);tak

f) lokalny biznes;

g) inne podmioty (jakie?).tak (Centrum Edukacji Emka)

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): (pytanie do A. Petryckiej)

a) odmówiono publikacji takiego tekstu;nie

b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

c) żadne z powyższych.


Pozdrawiam

Sekretariat Urzędu Gminy Mszana Dolna
Urząd Gminy Mszana Dolna
e-mail: gmina@mszana.pl
www: www.mszana.pl
tel: 183310009
fax: 185417187

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Mszana Dolna jest Urząd Gminy Mszana Dolna z siedzibą ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.mszana.pl
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną pod adresem: gmina@mszana.pl.
Proszę również o usunięcie wiadomości, nie kopiowanie oraz nie przekazywanie jej osobom nieupoważnionym.

Re: Wniosek o informację przez TARNAWATKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #445

Or.1431.15.2020.MS

W odpowiedzi na wniosek Urząd Gminy Tarnawatka przesyła następujące
informacje:

ad1. Miesięcznik.

ad2. W wersji papierowej i online.

ad3. 800 egzemplarzy.

ad4. Bezpłatna.

ad5. Nie.

ad6.Nie istnieje regulamin, ale nadsyłane materiały są zawsze
publikowane w gazecie.

ad7. Szkoły.

ad.8 Żadne z powyższych

Marian Szałapski sekretarz gminy

W dniu 30.11.2020 o 04:33, sprawa-34394@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PRZEWORSK w sprawie Zasady działania gazet władzy #545

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 30.11.2020 r.

Z poważaniem

Katarzyna Nagórny

Urząd Gminy Przeworsk

Referat promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

ul. Bernardyńska 1a

37 - 200 Przeworsk

tel. 16 648 73 97 w. 215

2

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - UG Gomunice przez GOMUNICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #295

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej ORG.1431.55.2020

Pozdrawiam

Anna Łuczak

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Urzędu Gminy

ul. Armii Krajowej 30

97-545 Gomunice

tel. (44) 685 02 45 wew. 263

e-mail: <mailto:luczaka@gomunice.pl> luczaka@gomunice.pl

Jeżeli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, proszę o jej
niezwłoczne usunięcie i zawiadomienie o tym nadawcy. Treść tej wiadomości
jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla wskazanych w niej adresatów.

Zabronione jest ujawnianie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie tej
informacji, bez zgody Administratora Danych Osobowych, przez osoby lub
podmioty inne niż wymienione w adresie. Nieuprawnione ujawnienie podlega
odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gomunice
reprezentowana przez Wójta Gminy Gomunice z siedzibą przy ul. Armii Krajowej
30, 97-545 Gomunice;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest korespondencyjnie pisząc
na adres Urząd Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97 545 Gomunice lub za
pomocą poczty elektronicznej e-mail: <mailto:iod@ug.gomunice.pl>
iod@ug.gomunice.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji
e-mail, udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą
elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

- Podanie danych jest dobrowolne;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, żądaniem usunięcia, wniesienia sprzeciwu;

- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

1

odpowiedź na wniosek przez Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie w sprawie Zasady działania gazet władzy #231

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska,

w odpowiedzi na wniosek przysłany do Biblioteki Publicznej w Śremie w załączniku przedstawiamy odpowiedź.
Z poważaniem,

Jerzy Kondras

1

RE: Wniosek o informację przez ŻAGAŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #267

Dzień dobry,

W odpowiedzi na nadesłane przez Państwa pytania informuję, że Gmina Żagań o statusie miejskim nie wydaje własnej gazety czy biuletynu.

Z poważaniem

Agnieszka Zychla

Rzecznik Prasowy UM Żagań

rzecznik@um.zagan.pl

Tel. 68 477 10 55

RE: [SPAM] Wniosek o informację przez OBORNIKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #369

Urząd Miejski w Obornikach przesyła poniżej (podkreślenia) odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Barbara Talarek

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Urząd Miejski w Obornikach

ul. marsz. J. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

tel.: 61 65 59 115,

tel. kom.: 607 783 327

RE: Wniosek o informację przez LUBASZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #333

Witam,

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na niosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczące wydawanego przez Samorząd Gminy Lubasz Biuletynu Informacyjnego.

Z poważeniem

Liliana Helwich

Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków

Urząd Gminy w Lubaszu

ul. Bolesława Chrobrego 37

64-720 Lubasz

Tel. 67 255 60 12

Tel kom. 502 784 236

Szanowni Państwo,

22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

8000 szt. rocznie

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34281@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34281@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
__

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-23 07:29:16.065219+00:00 z > adresu lubasz@wokiss.pl <mailto:lubasz@wokiss.pl> : > Twoja wiadomość Do: > lubasz@wokiss.pl <mailto:lubasz@wokiss.pl> Temat: Wniosek o informację > Wysłano: > 22.11.2020 23:31 odczytano w dniu 23.11.2020 08:27. <http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNzMzODExOTY2LjI3NzU0LjU4NzUwOTIxMDczMDgxMjMzMDdAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAwNyBEZWMgMjAyMCAxMDo0ODozOSAtMDAwMHxsdWJhc3pAd29raXNzLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjODA1NGFiOWNmNDkyMDhiNDk1ODBkZjUwNjBj>

odpowiedź na wniosek przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej w sprawie Zasady działania gazet władzy #142

Dzień dobry.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej  przesyła odpowiedź na
pismo, które wpłynęło w dniu 07.12.2020 r.

z poważaniem Bożena Bieryło

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej

ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna

tel. 515-950-103

adres e-mail: biuro@gok.turosnkoscielna.pl

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #558

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 30 listopada 2020 roku.

---
Pozdrawiam
Paweł Romański
Urząd Miejski w Lipnie
Wydział Organizacyjny
tel. 54 288 42 52

1

Re: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu w sprawie Zasady działania gazet władzy #82

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl

Ze względu na problemy kadrowe wynikające z zachorowań epidemii
COVID-19, w odpowiedzi o dostępie do informacji publicznej, informuję:

Gazeta wydawana przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu
„Wiadomości Wiśnickie” ukazuje się:

1)trzy do czterech razy w roku (w zamyśle jest kwartalnikiem)

2)jest dostępna tylko w wersji papierowej, niemniej jednak z biegiem
czasu numery archiwalne w formie pdf zamieszczone są na stronie
internetowej moknowywisnicz.pl

3)gazeta ukazuje się w nakładzie 600 egz. (w skali roku 2019 = 1800 egz.)

4)gazeta jest odpłatna (cena jest zamieszczona na okładce gazety),

5)gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń,

6)istnieją zasady umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w
gazecie, nie ma regulaminu publikacji takich materiałów, ale o tym, czy
tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny w
porozumieniu z zespołem redakcji, (gazeta ma charakter kroniki
kulturalno-społecznej);

7)Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
_a) mieszkańców_,
b) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
c) radnych opozycji;
d) radnych rządzącej koalicji;
_e) organizacje społeczne;
f) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
g) lokalny biznes;_
h) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
_c) żadne z powyższych._

Z poważaniem

Leszek Marszałek

W dniu 2020-12-07 o 12:17, sprawa-34028@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Leszek Marszałek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Wiśniczu
tel.: (14) 61 287 04
e-mail: mok@nowywisnicz.pl
www.moknowywisnicz.pl

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #43

Dzień dobry,

W związku z prośbą o udostępnienie informacji publicznej odpowiadamy na
pytania.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

NIE

b) kwartalnikiem;

TAK

c) dwumiesięcznikiem;

NIE
d) miesięcznikiem;
NIE
e) dwutygodnikiem;
NIE
f) tygodnikiem;
NIE
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

NIE DOTYCZY

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
NIE
b) jest dostępna tylko online;
NIE
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
TAK
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

NIE DOTYCZY

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4800 egz. w przypadku 4 wydań. NA jedno wydanie przypada 1200 egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

a) jest bezpłatna;
TAK
b) jest płatna.

NIE

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
NIE praktykuje sprzedaży ogłoszeń.
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
Tak, są wytyczne dotyczące publikacji materiałów nadsyłanych do redakcji.
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;

j.w. Zazwyczaj większość artykułów jest publikowane, chyba, że przesłane
artykuły są zbyt archiwalne.

c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;

nie dotyczy

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

nie dotyczy

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;

nie dotyczy

f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

nie dotyczy

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

TAK

b) radnych opozycji;
NIE
c) radnych rządzącej koalicji;
NIE
d) organizacje społeczne;
TAK
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
TAK
f) lokalny biznes;

NIE
g) inne podmioty (jakie?).

TAK- osoby prywatne. Pasjonaci

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
NIE
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
NIe
c) żadne z powyższych.

TAK

Mamy nadzieję, że odpowiedzi rozwiały Państwa ewentualne wątpliwości. W
razie niejasności prosimy o kontakt.

Pozdrawiam

Tomasz Hanaj
--
*Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice **w Piotrowicach*

Piotrowice 94a
23-107 Strzyżewice

tel: 81 562-80-74
www: ckip-piotrowice.eu
fb: facebook.com/ckip.piotrowice
tt: twitter.com/ckip_piotrowice
ig: instagram.com/ckip.piotrowice

Podziel się z nami opinią o nas! >Kliknij<
<https://g.page/ckip-piotrowice/review?rc>

pon., 7 gru 2020 o 12:36 <sprawa-33989@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

Odp: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy w sprawie Zasady działania gazet władzy #64

Dzień
dobry, W
odpowiedzi na otrzymany wniosek o informację - przesyłamy
stosowne odpowiedzi: Ad1 b)
kwartalnikiem Ad2 c)
jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online Ad3 Roczny
nakład w 2019 r. - ok. 3 tys. egzemplarzy Ad4 b)
jest płatna Ad5 a)
tak Ad6 d)
nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje
każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji Ad7 a)
przewodniczącego/przewodni rady gminy d) organizacje społeczne e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły) Ad8 c)
żadne z powyższych Redakcja
gazety Gorczańskie Wieści tel. 18 33 23 082

Dnia 7 grudnia 2020 12:34 sprawa-34010@fedrowanie.siecob napisał(a):Szanowni Państwo,

16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34010@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia. -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872

-- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

&gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:24:56.442357+00:00 z
&gt; adresu gokkamienica@wp.pl: &gt; Na podstawie art. 61 ust. 1 i
&gt; Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie &gt; do informacji
&gt; publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi &gt;
&gt; o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy
&gt; o &gt; informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
&gt; wydawana rzadziej niż &gt; trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c)
&gt; dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; &gt; e) dwutygodnikiem; f)
&gt; tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie &gt; gazety,
&gt; przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana
&gt; &gt; przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
&gt; papierowej; b) jest &gt; dostępna tylko online; c) jest dostępna
&gt; zarówno w wersji papierowej, jak i &gt; online; d) inna sytuacja.
&gt; Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest &gt; dostępna w
&gt; wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w &gt;
&gt; 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
&gt; prosimy o &gt; informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.
&gt; 5) Czy gazeta prowadzi &gt; sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6)
&gt; Czy istnieją zasady (spisane lub &gt; niepisane) umieszczania
&gt; nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi &gt; nam o
&gt; zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin &gt;
&gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
&gt; jasne &gt; kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak,
&gt; istnieje regulamin &gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
&gt; ale o tym, czy tekst zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo
&gt; redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie &gt; istnieje
&gt; regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w
&gt; &gt; gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
&gt; zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
&gt; zespół redakcji; e) nie &gt; istnieje regulamin, a nadesłane do
&gt; redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie &gt; są publikowane w
&gt; gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w &gt;
&gt; 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
&gt; prośbą o ich &gt; nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
&gt; odpowiedzi): mieszkańców, a) &gt; przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych &gt; rządzącej koalicji;
&gt; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. &gt; biblioteki,
&gt; szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli
&gt; &gt; w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
&gt; o których mowa &gt; w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
&gt; kilka odpowiedzi): a) odmówiono &gt; publikacji takiego tekstu; b)
&gt; nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z &gt; powyższych.
&gt; Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie &gt;
&gt; elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie
&gt; zmieniać podanego &gt; adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-
&gt; Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie &gt; z zasadami reprezentacji

Re: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach w sprawie Zasady działania gazet władzy #96

jeśli chodzi o pytanie 5
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Wolny
od wirusów. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

pon., 7 gru 2020 o 18:13 Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach <
centrum.sulbiny@gmail.com> napisał(a):

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Wolny
od wirusów. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Odpowiedź na informację publiczną przez ROGOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #615

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Joanna Brzykca-Myszkowska
Podinspektor ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

1

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ŁYSE w sprawie Zasady działania gazet władzy #685

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 r. (data wpływu 30.11.2020 r.).

Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na przedmiotowy wniosek.

--
Agnieszka Poławska
Urząd Gminy Łyse
tel. 29 7725027 w. 37

-------- Wiadomość oryginalna --------

TEMAT:
Pd: Wniosek o informację

DATA:
2020-12-02 08:50

OD:
ug_lyse@wp.pl <ug_lyse@wp.pl>

DO:
promocja <promocja@gminalyse.pl>

Dnia 30 listopada 2020 04:34 sprawa-34634@fedrowanie.siecobywatelska.pl
napisał(a):

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBICZNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #819

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
że nie wydajemy własnej gazety .

Z poważaniem

Anna Kosakowska

Urząd Gminy Zbiczno

--
Z poważaniem,
Anna Kosakowska
Urząd Gminy Zbiczno
---
Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękuję.
---
Ogólna klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Zbiczno dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej --> Manu przedmiotowe --> Ochrona danych osobowych

odpowiedź udostępnienie informacji publicznej przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #770

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 roku oraz klauzulę informacyjną RODO.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam,

Iwona Ruman

Urząd Gminy Gdów

2