Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Zasady działania gazet władzy #269

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres:
sprawa-34217@fedrowanie.siecobywatelska.pl

UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu nr 9/OB/I/2021 z dnia 26.01.2021 r. (podpisana elektronicznie uchwała w załączeniu)

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez GOŚCIERADÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #505

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej .

--
Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl
Korzystając z poczty elektronicznej w kontaktach z Wójtem Gminy Gościeradów/Gminą Gościeradów/Urzędem Gminy Gościeradów wyrażają Państwo zgodę na tę formę komunikacji. Informujemy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia przekazywanych informacji oraz zabezpieczenia ich przed dostępem niepowołanych osób trzecich. Jednocześnie przypominamy, że w sieci publicznej zachowanie pełnego bezpieczeństwa obrotu informacji jest niemożliwe, dlatego zalecamy szczególną ostrożność w korzystaniu z tej formy komunikacji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w tym imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu IP jest Wójt Gminy Gościeradów/Gmina Gościeradów/Urząd Gminy Gościeradów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@goscieradow.pl. Powyższe dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem niniejszej korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów (Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, tel. 15 838 11 05, e-mail: poczta@goscieradow.pl) oraz na stronie internetowej: www.bip.goscieradow.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

1

odpowiedź na wniosek dot. regulaminu przez CHRZĄSTOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #662

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź  na wniosek z dnia 20.01.2021 r.

Z poważaniem

--
Anna Kurc
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
tel. 774110417 wew.117
e-mail: ug@chrzastowice.pl
www.chrzastowice.pl

1

Re: Fwd: Wniosek o informację przez ŁĘCZYCE w sprawie Zasady działania gazet władzy #536

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam link do regulaminu:

http://bip.leczyce.pl/a,19024,zarzadzenie-nr-0050352015-wojta-gminy-leczyce-z-dnia-27042015-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-zamie.html

--
_Z poważaniem_
inż. Agnieszka Cierocka
Urząd Gminy Łęczyce
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce
tel. 58 674 46 36

Re: Fwd: Wniosek o informację przez OSIEK w sprawie Zasady działania gazet władzy #792

Dzień dobry.

Z związku z przesłanym zapytaniem informujemy, że nie posiadamy
regulaminu publikacji nadsyłanych tekstów.

---
Z poważaniem
Krystyna Sójka-Bednarska
Urząd Gminy Osiek
83-221 Osiek ul.Kwiatowa 30
tel. 58 5821281 wew. 19<
www.osiek.gda.pl
http://www.facebook.com/gminaosiekpomorskie
-------------------------
ZASADY POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest
przeznaczona wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać
zastrzeżone, poufne lub uprzywilejowane informacje. Jeśli nie jesteś
zamierzonym odbiorcą, wszelkie użycie, kopiowanie, ujawnianie,
rozpowszechnianie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w oparciu o te
informacje jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym
odbiorcą, natychmiast powiadom o tym nadawcę, usuń tę wiadomość i
zniszcz wszystkie jej kopie.
POLITYKA PRYWATNOŚCI: Urząd Gminy Osiek jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Aby by uzyskać
więcej informacji na temat przetwarzania danych, wejdź na stronę:
http://osiek.biuletyn.net/?bip=1&cid=197&bsc=N lub skontaktuj się z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@osiek.gda.pl

Re: FW: Wniosek o informację przez ŁOPUSZNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #427

Dzień dobry Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do skierowanego w dniu 20 stycznia 2021 r. e - maila
wskazuję, że informacja, której dotyczy zakres Państwa e - maila,
została przekazana w odpowiedzi (pkt 6) z dnia 9 grudnia 2020 roku -
znak: KPOZSRW.1431.97.2020 na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska
Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji
publicznej skierowany drogą e – mailową w dniu 30 listopada 2020 roku.
---
Łączę wyrazy szacunku

Damian Rozmus

inspektor ds. kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji, ochrony
zdrowia, sportu i rekreacji oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi
w Urzędzie Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12, 26 - 070 Łopuszno
tel. 41) 382 12 43, e - mail: damian.rozmus@lopuszno.pl oraz
gmina@lopuszno.pl

Odpowiedź na wniosek z dnia 20.01.2021 r. przez TYCZYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #655

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam skan odpowiedzi wraz z regulaminem.
Z poważaniem,

--
Joanna Włoch-Dłurzej
Urząd Miejski w Tyczynie
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn
Urząd Miejski w Tyczynie przetwarza Państwa dane osobowe.
Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://bip.tyczyn.pl/OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH

3

RE: Wniosek o informację przez KOSTRZYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #366

3

Re: Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #43

Dzień dobry,

tak, chodzi nam o wytyczne.

Pozdrawiam
Joanna Gucman-Muż

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

regulamin biuletynu przez HERBY w sprawie Zasady działania gazet władzy #422

--
Pozdrawiam
Sekretarz Gminy Herby
Elżbieta Machoń
tel. 34 3574080 wew. 14

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Herby, z siedzibą:
Urząd Gminy Herby,
ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby, tel. (+48 34) 35 74 080, e-mail:
gmina@herby.pl
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia
korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam
udostępnione.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem:
https://www.herby.pl/ochrona-danych-osobowych/

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Nasielski Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #117

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres nok@noknasielsk.nazwa.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

regulaminu wydawanej prasy Gmina Ślemień przez ŚLEMIEŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #705

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
CCF21012021

1