Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

wniosek o informację przez PODEGRODZIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #610

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, z dnia 30 listopada 2020 r.

Z poważaniem

Beata Zelek

Sekretarz Gminy Podegrodzie

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji
pisemnej / e-mail, których zakres może zawierać: imię, nazwisko, adres,
e-mail, telefon, informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z
Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
<https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie,m,332266,rodo.html>
https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie,m,332266,rodo.html

Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c i e
RODO. Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej
odbiorcy. Jeśli nie są Państwo adresatem tej informacji prosimy o
niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną lub
telefonicznie oraz nie kopiowanie i nie przekazywanie tej wiadomości osobom
nieupoważnionym.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Stronie Śląskie przez STRONIE ŚLĄSKIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #444

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej
z Urzędu Miejskiego w Stroniu Ślaskim.

Z poważaniem
Agnieszka Gawron

--
Inspektor Ochrony Danych
tel. (074) 811 77 46 kom. 606 306 200
iod@stronie.pl

Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję:
1.Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.
2.Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl
3.Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji umowy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji odpowiedzi na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7.Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy.
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9.W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Podane przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne.

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BULKOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #569

Bulkowo, dnia 02.12.2020 r.

USC.KU.1431.68.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.11.2020 r. przesyłam poniżej wnioskowane informacje.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
ODPOWIEDŹ:
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.
Do końca 2019 roku była kwartalnikiem, obecnie jest wydawana 2 razy w roku

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
ODPOWIEDŹ:
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
Do końca 2019 roku była dostępna w wersji papierowej i elektronicznej, obecnie tylko w formacie PDF na stronie internetowej Gminy.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
ODPOWIEDŹ:
W 2019 roku każdy numer był drukowany w ilości 1 800 egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
ODPOWIEDŹ:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
ODPOWIEDŹ:
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
ODPOWIEDŹ:
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
ODPOWIEDŹ:
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
g) inne podmioty (jakie?) - Główny Urząd Statystyczny

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
ODPOWIEDŹ:
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Robert Wiśniewski
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie

Odpowiedź na informację publiczną przez KAMPINOS w sprawie Zasady działania gazet władzy #780

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam,
Katarzyna Szewczyk

1

FW: Fwd: Wniosek o informację przez KONOPISKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #534

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Wydawana gazeta jest dwumiesięcznikiem. Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się pandemii w roku 2020 gazeta była/jest wydawana w nieregularnych odstępach czasu.
2) Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej jak i online.
3) Średni nakład roczny 9000 egzemplarzy.
4) Gazeta jest bezpłatna.
5) Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń.
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
- mieszkańców, przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy; organizacje społeczne; instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
- żadne z wymienionych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34483@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34483@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNjcwNzIzMzc5LjEzMDg4LjU4MDYwMjQ3MzA2MjQ3NTc0ODhAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAzMCBOb3YgMjAyMCAwMzozMzo1MyAtMDAwMHxzZWtyZXRhcmlhdEBrb25vcGlza2EucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMXwwfDEuZDQ4M2M4MDU0YWI5Y2Y0OTIwOGI0OTU4MGRmNTA2MGM%3D>

odp na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez TRYŃCZA w sprawie Zasady działania gazet władzy #657

Poniżej przesyłam odpowiedzi na wniosek o udzielenie inf publicznej:

1) Wydawany przez Gminę Tryńcza biuletyn informacyjny w 2019 r.
publikowany był 2 razy w roku, zaś w 2020 r. raz w roku.

2) Wydawany biuletyn jest dostępny w wersji papierowej oraz online - do
pobrania na naszej stronie internetowej.

3) Nakład roczny w 2019 r. wyniósł 1500 egz.

4) Biuletyn jest bezpłatny.

5) Nie prowadzimy sprzedaży ogłoszeń

6) Nie istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych artykułów w
biuletynie, o publikacji nadesłanych artykułów decyduje zespół
redakcyjny

7) W 2020 r. do chwili obecnej nie zostały nadesłane żadne artykuły do
pubilkacji w biuletynie

8) nie dotyczy

Pozdrawiam
--
Dominika Kozak
Urząd Gminy Tryńcza
37-204 Tryńcza 127
tel. (16) 642 12 21 wew.22

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYPIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #548

Dzień dobry.

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 30.11.2020 r. poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania
(poprzez pogrubienie właściwej odpowiedzi):

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
*b) kwartalnikiem;*
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
*c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online*;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*1200 sztuk*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*a) jest bezpłatna*;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*b) nie*.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji*;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

*NIE BYŁY*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*c) żadne z powyższych**- nie dotyczy*

*
*

Z poważaniem

Joanna Derkowska

Urząd Gminy Rypin*
*

--

Urząd Gminy Rypin
tel. (54) 280 97 05
e-mail: elud@rypin.pl
*Pozdrawiam*

/Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: Wójt Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
znaleźć na stronie: www.bip.rypin.pl/

1

Odpowiedź na wniosek o informację przez SUŁÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #677

Witam,

Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie przez Gminę Sułów informacji
publicznej. Odpowiedź w załączniku.

Pozdrawiam

Arkadiusz Socha

1

RE: Wniosek o informację przez CZOSNÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #523

Dzień dobry,

W związku z wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej w przedmiocie zadanych pytań, informuję:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

Ad. 1 , Zasadniczo gazeta wydawana jest co trzy miesiące, ewentualne ważne wyrażenia powoduje częstsze wydania ale zdążają się również rzadziej niż co trzy miesiące

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Ad.2 - c

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Ad.3 – 1600 sztuk

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

Ad.4 - a

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

Ad.5 -b

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Ad.6 -d

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

Ad. 7 – Nie

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Ad. 8 – Nie dotyczy

Z poważaniem,

Monika Filipiak-Żmuda

Sekretarz Gminy

1

Odpowiedź przez INOWROCŁAW w sprawie Zasady działania gazet władzy #777

Dzień dobry,
w załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem,
Adriana Herrmann
Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Inowrocławia
tel. 52 355 53 02, kom. 609 309 238
www.inowroclaw.pl <http://inowroclaw.pl>
Klauzula informacyjna w ramach komunikowania się z UM przez e-mail
<http://inowroclaw.pl/aktualnosc-2084-klauzula_informacyjna.html>

1

Wniosek o informację SK.1431.60.2020 przez TCZEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #776

Odpowiadając na wnioske w trybie dostępu do informacji publicznej, niżej
przesyłam odpowiedzi

W dniu 30.11.2020 o 08:58, Gmina Tczew pisze:
--
 Gmina Tczew
Gmina Tczew <https://www.gmina-tczew.pl>
*Katarzyna Beringer-Kusio*
^Kierownik Referatu
Administracyjno-Organizacyjnego
Tel.: *+ 58 530-51-49*
E-mail: *kberinger@gmina-tczew.pl*
WWW: *www.gmina-tczew.pl* <http://www.gmina-tczew.pl>
Adres: *Urząd Gminy Tczew**
ul. Lecha 12**, 83-110 Tczew*

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
(RODO), na stronie http: //bip.gmina-tczew.pl/m,238,dane-oosobowe.html
umieszczone zostały szczegółowe informacje na temat przetwarzania
Państwa danych osobowych. Szczegółowe Klauzule Informacyjne umieszczone
są również przy wejściu do Urzędu oraz dostępne u każdego Pracownika
przy stanowisku.

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej - znak pisma Or.1431.55.2020 przez NOWOSOLNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #310

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam

Monika Perek-Jura
Kierownik Referatu
Komunikacji Społecznej, Promocji i Obsługi Klienta
Urząd Gminy Nowosolna
92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1
tel: 42 616 45 14
fax: 42 616 45 44
www.gminanowosolna.pl

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Nowosolna
Kontakt do inspektora ochrony danych: magdalena@kuszmider.com.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość a także w celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy lub w związku z art. 6 ust. 1 lit c w związku z obowiązkiem prawnym, art. 6 ust.1 lit e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji na stronie: http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/klauzula-informacyjna-rodo
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

1

RE: Wniosek o informację przez SIENIAWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #401

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 listopada 2020 r. przekazuje informacje w zakresie objętym następującymi pytaniami:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku – 3000 szt.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Pozdrawiam,

-----------------------------------------------------

Barbara Matyja | Sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

tel: 16 6227301 wew. 24

fax: 16 6227301 wew. 35

<http://www.sieniawa.pl/> www.sieniawa.pl

email: <mailto:urzad@sieniawa.pl> urzad@sieniawa.pl

2

Przeczytano: Wniosek o informację przez SIENIAWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #401

Twoja wiadomość

Do: umig_sieniawa@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-12-01 14:57.

Re: Fwd: Wniosek o informację przez MIŁKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #565

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przekazuję odpowiedzi :
>
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> b) kwartalnikiem;
> _c) dwumiesięcznikiem;_
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> f) tygodnikiem;
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
> Prosimy o opisanie sytuacji.
>
> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> _c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;_
> d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
>
> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
> średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
>
odpowiedź : około 4 200 sztuk
>
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
> informację czy:
>
> _a) jest bezpłatna;_
> b) jest płatna.
>
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

a) tak;
_b) nie._

> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
> umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
> publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
> każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
> publikowane w gazecie;
> _d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
> umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;_
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
> rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
>
> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
> kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> _d) organizacje społeczne;_
> _e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);_
> f) lokalny biznes;
> g) inne podmioty (jakie?).
>
> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
> wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> _c) żadne z powyższych._
>
Z poważaniem
Rafał Sztemberg
podinspektor d.s. edukacji kultury i sportu
Urząd Gminy Miłki_
_
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o informację
> Data: Mon, 30 Nov 2020 03:33:55 -0000
> Nadawca: sprawa-34514@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-34514@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: urzad@gminamilki.pl
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> b) kwartalnikiem;
> c) dwumiesięcznikiem;
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> f) tygodnikiem;
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
> Prosimy o opisanie sytuacji.
>
> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
> d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
>
> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
> średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
>
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
> informację czy:
> a) jest bezpłatna;
> b) jest płatna.
>
> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> a) tak;
> b) nie.
>
> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
> umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
> publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
> każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
> publikowane w gazecie;
> d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
> umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
> rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
>
> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
> kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> d) organizacje społeczne;
> e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
> f) lokalny biznes;
> g) inne podmioty (jakie?).
>
> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
> wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> c) żadne z powyższych.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-34514@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o
> to, by nie zmieniać podanego adresu.
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>

informacja publiczna przez KRUSZYNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #667

1

Odpowiedź na: Wniosek o informację publiczną - prasa gminna przez SZEMUD w sprawie Zasady działania gazet władzy #821

Szemud, 2020-12-01

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
d) miesięcznikiem;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

2000 szt.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) mieszkańców, - TAK
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy; - TAK
b) radnych opozycji; - TAK
c) radnych rządzącej koalicji; - TAK
d) organizacje społeczne; - TAK
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); - TAK
f) lokalny biznes; - TAK (o ile nie miały one charakteru reklamy)
g) inne podmioty (jakie?). - TAK (kościoły i inne podmioty religijne)

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
c) żadne z powyższych. - kilkakrotnie nie opublikowano tekstów przesyłanych
przez szkoły z uwagi na niską wartość informacji (opis zajęć lekcyjnych), a
także z powodu braku miejsca

Z poważaniem

Romuald Janca - Kolegium Redakcyjne Lesoka

_____

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gazety samorządowej, m. Raciąż przez RACIĄŻ w sprawie Zasady działania gazet władzy #539

Dzień dobry,

Gmina Miasto Raciąż w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej nr. OT.1431.19.2020 z dnia
30.11.2020r. dot. gazety samorządowej, m. Raciąż

Pozdrawiam,
Paulina Ryfińska
Sekretariat

Urząd Miejski w Raciążu
tel: (23) 679 11 63

--
Paulina Ryfińska
Sekretariat

Urząd Miejski w Raciążu
tel: (23) 679 11 63

1

Wniosek o informację, Urząd Gminy Oleśnica przez OLEŚNICA w sprawie Zasady działania gazet władzy #791

Dzień dobry, odpowiadam na pytania dotyczących gazety - Kuriera Gminy
Oleśnica:

1. Gazeta jest kwartalnikiem

2. Jest dostępna zarówno w  wersji papierowej jak i online

3. Nakład między 3000-4000 tysiące, w tym roku pierwsze dwa numery po
3000, kolejny 4000, najnowszy 3500

4. gazeta bezpłatna

5. Nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

6. Nie ma regulaminu, półtora miesiąca-miesiąc przed planowanym wydaniem
redakcja wysyła maile do wszystkich pracowników Urzędu, dyrektorów szkół
i gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysów prosząc o nadsyłanie
tekstów. Teksty podlegają drobnej korekcie, czasem skróceniu, redakcja
wybiera zdjęcia. Większość materiałów jest publikowana, ze względu na
objętość gazety (16 stron) zdarza się, że nie wszystko udaje się zmieścić.

7. Publikujemy teksty "użyteczne społecznie", nie wdajemy się w
politykę, jest kilka stałych działów: słowo wstępne wójta, relacje z
posiedzeń rady gminy i młodzieżowej rady gminy, spotkań z sołtysami,
inwestycje, ważne wydarzenia, kultura (tu szkoły), sport, przydatne
informacje.

8. Z wymienionych dostajemy teksty ze szkół i bibliotek. Są publikowane
z zastrzeżeniem patrz pkt.6

Re: Fwd: Wniosek o informację przez REJOWIEC w sprawie Zasady działania gazet władzy #525

Rejowiec, dnia 1 grudnia 2020 r.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej
udzielamy odpowiedzi na pytania - zgodnie z ich kolejnością.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

ODP.: g) 4 do 5 razy w roku

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

ODP.: c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

ODP.: 1000 sztuk/wydanie

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

ODP.: a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

ODP.: b) nie

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

ODP.: c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są
zawsze publikowane w gazecie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

ODP.: a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

ODP:. c) żadne z powyższych.

Artur Krupiński

Urząd Miejski w Rejowcu

W dniu 2020-11-30 o 08:23, Sekretariat UM Rejowiec pisze:
--
Pozdrawiam
Artur Krupiński
Urząd Miejski w Rejowcu
Tel. 82 56 88 159 wew. 7
82 544 42 54

Przeczytano: Wniosek o informację przez RADOMYŚL NAD SANEM w sprawie Zasady działania gazet władzy #614

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@radomysl.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-12-01 13:40.

Odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej prasy lokalnej wydawanej przez miasto.Sz.Osowski. [Sprawa#DU-OR.1431.68.2020] przez CZELADŹ w sprawie Zasady działania gazet władzy #409

Dokumenty: DU-OR.KW.000590.2020
Znak sprawy: DU-OR.1431.68.2020
Rej. koresp. wych.: KWemail.0080.2020
Wysłane przez: Arkadiusz Olechwieruk

--
Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
--
tel. 032 76 37 900
fax. 032 76 33 694
email: czeladz@um.czeladz.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

3

Odpowiedź na informację publiczną przez DALESZYCE w sprawie Zasady działania gazet władzy #418

Dzień dobry,

przesyłam w załączeniu odpowiedź na informacje publiczną z dnia
30.11.2020 r.

--

Pozdrawiam

*Mateusz Fąfara
* Wydział Administracji i Rozwoju
mateusz.fafara@daleszyce.pl <mateusz.fafara@daleszyce.pl>
Tel. 41 317-16-94 wew. 121
*Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
* Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
http://daleszyce.pl <http://daleszyce.pl>
http://bip.daleszyce.pl <http://bip.daleszyce.pl>

1

Re: Wniosek o informację przez TURAWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #300

Dzień dobry,
Urząd Gminy w Turawie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

--
Inspektor ds. obsługi sekretariatu
Alina Szafrańska
Urząd Gminy w Turawie
Opolska 39C
46-045 Turawa
77 421 20 12

W dniu 2020-11-22 o 22:28, sprawa-34248@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Re: Wniosek o informację przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej w sprawie Zasady działania gazet władzy #249

Dzień dobry,
Urząd Gminy w Turawie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

--
Inspektor ds. obsługi sekretariatu
Alina Szafrańska
Urząd Gminy w Turawie
Opolska 39C
46-045 Turawa
77 421 20 12

W dniu 2020-11-16 o 22:25, sprawa-34195@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1