Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Odpowiedzi na pytania związane z miesięcznikiem samorządu Miasta Mrągowo "Magazyn Mrągowski" przez MRĄGOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #759

Witam,

w załączniku przesyłam odpowiedzi na pytania związane z miesięcznikiem
samorządu Miasta Mrągowo "Magazyn Mrągowski".

Pozdrawiam

Paweł Krasowski - rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie

1

RE: Wniosek o informację przez ZAMBRÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #706

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 r.

1

Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez CHĘCINY w sprawie Zasady działania gazet władzy #413

OR-I.1431.87.2020.AN

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska*

*Watchdog Polska *

*sprawa-34362@fedrowanie.siecobywatelska.pl*

**W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
sprawie wydawania gazety gminnej, złożony do tutejszego Urzędu drogą
elektroniczną w dniu 30.11.2020 roku, Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach 
informuje, co następuje.

Ad 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

d) miesięcznikiem;

Ad 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

Ad 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

3000 szt.

Ad 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;

Ad 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

c) żadne z powyższych.

Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z późn. zm.) informuje się:

Dane określające podmiot udostępniający informację: Burmistrz Gminy i
Miasta Chęciny
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść
informacji:
1)     Anna Nowaczek - stanowisko ds. organizacyjnych, Referat
Organizacyjny Urzędu,
2)    Joanna Łysak – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji
Urzędu.

Tożsamość osoby, która udostępniła informację: Paweł Brola – Sekretarz
Gminy i Miasta Chęciny, działający z upoważnienia Burmistrza Gminy i
Miasta Chęciny.

Data udostępnienia informacji: 01.12.2020 roku

--
Z poważaniem

Paweł Brola
Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

e-mail: sekretarz@checiny.pl
tel: 41 3153 125, centrala 41 3151 006

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4
http://www.checiny.pl

Sporządziła: Anna Nowaczek

*Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania
danych osobowych:*

1. Administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Gmina Chęciny z
siedzibą w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, kod pocztowy: 26-060, adres
e-mail: _gmina@checiny.pl <mailto:gmina@checiny.pl>_, tel. 41 31 51 006.**

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
_iodo@checiny.pl <mailto:iodo@checiny.pl>_, tel. 41 31 53 117.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do
udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie, na podstawie przepisu prawa,
określonego w ustawie z 6 września 2001r. o informacji publicznej
(tj.Dz.U. z 2016r. poz. 1764), zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią
archiwalną.

5. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści
swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również
prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest to warunkiem
udzielenia odpowiedzi na nadesłane pismo.

9. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, organizacji międzynarodowych ani innych odbiorców danych oraz
że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informację
Data: Mon, 30 Nov 2020 07:42:41 +0100
Nadawca: sekretariat <gmina@checiny.pl>
Adresat: a.nowaczek@checiny.pl <a.nowaczek@checiny.pl>, Joanna Łysak
<j.lysak@checiny.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Mon, 30 Nov 2020 03:33:47 -0000
Nadawca: sprawa-34362@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-34362@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: gmina@checiny.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34362@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez KOŚCIELISKO w sprawie Zasady działania gazet władzy #500

--
Zmiana adresu z sekretarz@koscielisko.com.pl na
sekretarz@gminakoscielisko.pl

FW: Wniosek o informację przez Sopot w sprawie Zasady działania gazet władzy #517

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na zapytanie dotyczącej udostępnienia informacji publicznej informuję, że Urząd Miasta Sopotu nie wydaje gazety.

--
Pozdrawiam
Jola Kownacka

Fwd: skan przez SIEDLISZCZE w sprawie Zasady działania gazet władzy #617

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek z dnia 30.11.2020r.
pozdrawiam Tomasz Szczepaniak

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: skan
Data: Tue, 1 Dec 2020 08:56:29 +0100
Nadawca: Gmina Siedliszcze <gmina@siedliszcze.pl>
Adresat: Sekretarz <sekretarz@siedliszcze.pl>

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez BIELINY w sprawie Zasady działania gazet władzy #566

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@bieliny.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-12-01 08:43.

Wniosek o informację - Odpowiedź Gmina Czernikowo przez CZERNIKOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #457

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przekazuję, co następuje:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku:

8000 egzemplarzy (4 wydania po 2000 egzemplarzy)

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem

Przemysław Pujer

Urząd Gminy Czernikowo

690 897 358

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Wniosek o informację

Data:

Mon, 30 Nov 2020 03:33:49 -0000

Nadawca:

sprawa-34406@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34406@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Odpowiedź-Do:

sprawa-34406@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34406@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Adresat:

info@czernikowo.pl <mailto:info@czernikowo.pl>

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34406@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34406@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNjcwNzIyOTYwLjEzMDg4LjE1NTgyNDYxNDg0MTc1MDEzMzg5QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfE1vbiwgMzAgTm92IDIwMjAgMDM6MzM6NDkgLTAwMDB8aW5mb0BjemVybmlrb3dvLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjODA1NGFiOWNmNDkyMDhiNDk1ODBkZjUwNjBj>

Przeczytano: Wniosek o informację przez SKARŻYSKO-KOŚCIELNE w sprawie Zasady działania gazet władzy #483

Twoja wiadomość

Do: koscielne@skarzysko.com.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 01.12.2020 08:27.

Przeczytano: Wniosek o informację przez SZKLARSKA PORĘBA w sprawie Zasady działania gazet władzy #552

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szklarskaporeba.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-12-01 08:27.

Przeczytano: Wniosek o informację przez TERESIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #563

Twoja wiadomość

Do: sekretarz.gminy@teresin.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-12-01 08:24.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez KOŚCIELISKO w sprawie Zasady działania gazet władzy #500

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: oc@koscielisko.com.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 30.11.2020 04:33

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację przez LEŚNICA w sprawie Zasady działania gazet władzy #722

Twoja wiadomość

Do: um@lesnica.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 15:35.

Odpowiedź na wniosek o informację przez Strzelecki Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #120

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek udzielam informacji:

Ad 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem; TAK
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

Ad 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; TAK
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Ad 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Rok 2019 - 24 wydania x 5.000 egzemplarzy/nakład

Ad 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna; TAK
b) jest płatna.

Ad 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak; TAK
b) nie.

Ad 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; TAK
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Ad 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy; NIE
b) radnych opozycji; NIE
c) radnych rządzącej koalicji; NIE
d) organizacje społeczne; TAK
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); TAK
f) lokalny biznes; NIE
g) inne podmioty (jakie?).

Inne podmioty:

- instytucje państwowe -np. KRUS, Urząd Skarbowy, Państwowa Straż Pożarna,
GUS (Powszechny Spis Rolny),

- instytucje samorządowe - np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotnicza Straż
Pożarna,

- inne - np. sołtysi, Lokalne Grupy Działania, Stowarzyszenia Odnowy Wsi,
Gminna Rada Seniorów, kluby sportowe,

Ad 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu; NIE

b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Violetta Zalejska

tel. 77 424 05 03

tel. 530 623 707

<mailto:https://www.facebook.com/sok.strzelceopolskie/> Strzelecki Ośrodek
Kultury

Plac Stefana Żeromskiego 7

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756 192 48 34

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora
Danych Osobowych,

którym jest Strzelecki Ośrodek Kultury - Dyrektor SOK, w celu zrealizowania
Państwa sprawy.

Pełna klauzula informacyjny dostępna jest na stronie
<http://www.sok.strzelceopolskie.pl/bip/RODO,82>
http://www.sok.strzelceopolskie.pl/bip/RODO,82

1

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Centrum Kultury w Knurowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #177

Dzień dobry,

W związku z otrzymaniem wniosku o udzielenie informacji publicznej w dniu 17 listopada 2020 r.,

przesyłam odpowiedź w załączniku.

Z poważaniem

Dyrektor Centrum Kultury w Knurowie

Jerzy Kosowski

--
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

1

Wniosek o informację przez DRAWNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #338

*Szanowni Państwo,*
w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 23 listopada 2020 r. w
sprawie o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej publikacji gazety
samorządowej w zakresie pytań ujętych we Wniosku w załączeniu przesyłam
informację

Pozdrawiam,

Alicja Łukasik

Inspektor ds. turystyki i promocji

Centrum Informacji Turystycznej w "Spichlerzu"
ul. Jeziorna 2
73-220 Drawno
tel. +48 95 768 2199 <%2B48%2095%20768%202199>

1

RE: Wniosek o informację przez WĄSOSZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #813

Dzień dobry,

Uprzejmie informuję, iż Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu, nie wydaje żadnej
gazety.

--

Serdeczności,

Dawid Bodera

Dyrektor

Zespół Placówek Kultury

ul. Zacisze 10D

56-210 Wąsosz

tel. 509 654 079

Przeczytane: Wniosek o informację przez Jeleśnia w sprawie Zasady działania gazet władzy #451

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gminajelesnia@interia.pl> o 2020-11-30 04:33

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-11-30 13:57

Re: Wniosek o informację przez Miejska Biblioteka Publiczna w cieszanowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #129

Dzień dobry,
 
W załączniku przesyłam odpowiedź na pytania zawarte we wniosku.
 
Pozdrawiam
Urszula Kopeć-Zaborniak
Redaktor Naczelna

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez ZDUŃSKA WOLA w sprawie Zasady działania gazet władzy #630

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@ugzw.com.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 30.11.2020 13:21.

Potwierdzenie odczytania wiadomości o tytule: "Wniosek o informację" przez Miejska Biblioteka Publiczna w cieszanowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #129

Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **mbpcieszanow@op.pl** o godzinie **2020-11-16 22:25:00**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-11-30 13:09:32**
o treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl

Re: Fwd: Wniosek o informację przez JANÓW LUBELSKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #472

Witam,
w załączniku przesyłam informację,
pozdrawiam
Dorota Kozdra

1

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez NOWINKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #701

Dzień dobry.

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 30.11.2020 r.

--
Pozdrawiam
Agnieszka Milewska
Urząd Gminy Nowinka
tel. 87 643 80 32

1

Fwd: FW: Wniosek o informację przez LIPOWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #698

Dzień dobry,

Poniżej przesyłamy odpowiedzi na Państwa pytania.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
_b) kwartalnikiem;_
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
_c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;_
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Sumując trzy numery to nakład wyniósł ok.. 10 500 egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
_a) jest bezpłatna;_
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
_b) nie._

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
_d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;_
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
_c) radnych rządzącej koalicji;_
d) organizacje społeczne;
_e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);_
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

/W tym przypadku trudno mówić o gotowych tekstach. Były to raczej
propozycje tematów, na które warto zwrócić uwagę, bo mieszkańcy o nie
pytają. /

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
_c) żadne z powyższych._

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: FW: Wniosek o informację
Data: Mon, 30 Nov 2020 11:36:05 +0100
Nadawca: Jolanta Pryszcz <j.pryszcz@lipowa.pl>
Adresat: Szymon Wróbel <s.wrobel@lipowa.pl>

Szymon to jest ważne i trzeba na tę informację odpowiedzieć w pkt.

---------------------------------------------

Jolanta Pryszcz-Jarco

Sekretarz Gminy Lipowa

---------------------------------------------

Urząd Gminy Lipowa

34 – 324 Lipowa 708

Powiat żywiecki

Województwo Śląskie

Tel. 33 860 15 62

herb1

2

Informacja przez Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki w Godowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #160

ad. 1 d

ad.2 c

ad.3 1400 egzemplarzy

ad.4 a

ad.5 a

ad.6 d

ad.7 d,e

ad.8 a

--

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
44-340 Godów
ul. 1 Maja 93
tel. 32 47 65 630
mail: centrum@gckgodow.pl

_Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy
o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości. _

_ This message and any files sent with it are confidential and intended
to be used only by persons and entities to whom the message has been
addressed. If the message was received mistakenly, please notify the
sender and delete the message_

_KLAUZULA INFORMACYJNA_

_Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie ul. 1 maja 93 44-340 Godów - dalej
ADO. ADO przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w celu wymiany
informacji drogą elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za
pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta
mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy
adres poczty z legalnego źródła uprawniającego ADO do kontaktu z
Panią/Panem. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu
e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa. Ma Pani / Pan
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie zapisany
w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie._

_THE INFORMATION CLAUSE_

_1. The administrator of your personal data is Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie ul. 1 maja 93 44-340 Godów - ADO
further. _

_2. ADO processes your data solely for the purpose of
exchanging information electronically. _

_3. If we contact you by e-mail, it means that we have
received the e-mail address directly from you in order to contact you,
or we have obtained an email address from a legal source entitling ADO
to contact you. _

_4. We will not share your e-mail address with other entities
unless it is required by law. _

_5. You have the right to access your data, correct it,
delete, limit processing of it, the right to object and withdraw your
consent to the processing of data at any time, without affecting the
legality of the processing, which was made on the basis of consent
before its withdrawal. _

_6. The data will not be transferred to third countries or the
international organizations._

_7. Your email address will be stored in our database until
you withdraw your consent to its processing._