Listy

Informacja przez Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki w Godowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #160

ad. 1 d

ad.2 c

ad.3 1400 egzemplarzy

ad.4 a

ad.5 a

ad.6 d

ad.7 d,e

ad.8 a

--

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
44-340 Godów
ul. 1 Maja 93
tel. 32 47 65 630
mail: centrum@gckgodow.pl

_Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy
o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości. _

_ This message and any files sent with it are confidential and intended
to be used only by persons and entities to whom the message has been
addressed. If the message was received mistakenly, please notify the
sender and delete the message_

_KLAUZULA INFORMACYJNA_

_Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie ul. 1 maja 93 44-340 Godów - dalej
ADO. ADO przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w celu wymiany
informacji drogą elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za
pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta
mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy
adres poczty z legalnego źródła uprawniającego ADO do kontaktu z
Panią/Panem. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu
e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa. Ma Pani / Pan
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie zapisany
w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie._

_THE INFORMATION CLAUSE_

_1. The administrator of your personal data is Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie ul. 1 maja 93 44-340 Godów - ADO
further. _

_2. ADO processes your data solely for the purpose of
exchanging information electronically. _

_3. If we contact you by e-mail, it means that we have
received the e-mail address directly from you in order to contact you,
or we have obtained an email address from a legal source entitling ADO
to contact you. _

_4. We will not share your e-mail address with other entities
unless it is required by law. _

_5. You have the right to access your data, correct it,
delete, limit processing of it, the right to object and withdraw your
consent to the processing of data at any time, without affecting the
legality of the processing, which was made on the basis of consent
before its withdrawal. _

_6. The data will not be transferred to third countries or the
international organizations._

_7. Your email address will be stored in our database until
you withdraw your consent to its processing._

Przeczytano: Wniosek o informację przez CIEPIELÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #414

Twoja wiadomość

Do: gmina@ciepielow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 30.11.2020 11:39.

Przeczytano: Wniosek o informację przez PUŁTUSK w sprawie Zasady działania gazet władzy #726

Twoja wiadomość

Do: um@pultusk.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 11:40.

Przeczytano: Wniosek o informację przez SZLICHTYNGOWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #754

Twoja wiadomość

Do: umig@szlichtyngowa.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 11:39.

Informacja publiczna RSSA.1431.72.2020 przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #339

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 22.11.br. o udostępnienie informacji
publicznej przesyłam poniższe informacje:

1) wydawana przez Gminę Sławno gazeta "Gmina nad Wieprzą" z założenia
jest kwartalnikiem, ale w rzeczywistości wychodzi w terminach uzależnionych
od ilości informacji istotnych do przekazania opinii publicznej;

2) wydawana przez nas gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej,
jak i online;

3) średni nakład roczny w 2019 roku: 2000 egz.;

4) wersja papierowa gazety jest bezpłatna;

5) gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń;

6) nie istnieją zasady bezpłatnego umieszczania w gazecie nadesłanych
do redakcji tekstów; nie mieliśmy do czynienia z prośbami o publikację
tekstów osób niezwiązanych z gazetą;

7) w 2020 roku do redakcji gazety nie przysłano żadnych tekstów czy
materiałów z prośbą o ich nieodpłatną publikację;

8) jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi): NIE DOTYCZY.

Z poważaniem

Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak

Sekretarz Gminy Sławno

--------------------------------------------------------

Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Sławno

ul. M. C. Skłodowskiej 9; 76-100 Sławno

adres e-mail: <mailto:sekretarz@gminaslawno.pl> sekretarz@gminaslawno.pl

tel. 59 810 67 07

Przeczytane: Wniosek o informację przez GODZISZÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #529

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@godziszow.pl> o 2020-11-30 04:33

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2020-11-30 10:52

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁOMŻA w sprawie Zasady działania gazet władzy #526

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminalomza.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-11-30 11:28.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez MEŁGIEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #489

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres melgiew@melgiew.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Gmina Klucze - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLUCZE w sprawie Zasady działania gazet władzy #481

Dzień dobry!

W odpowiedzi na e - mail - a z dnia 30.11.2020 r. w załączeniu przesyłam
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam Serdecznie!
Daniel Hickiewicz
Sekretarz Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
tel. 32/642-85 08 wew. 32, Fax.32/642-80-52

"Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne"

2

Przeczytano: Wniosek o informację przez CZERWONAK w sprawie Zasady działania gazet władzy #475

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@czerwonak.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 30.11.2020 11:23.

Przeczytano: Wniosek o informację przez CZERWONAK w sprawie Zasady działania gazet władzy #475

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@czerwonak.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 30.11.2020 11:22.

Przeczytano: Wniosek o informację przez WIĄZOWNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #807

Twoja wiadomość

Do: urzad@wiazowna.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:34

odczytano w dniu 30.11.2020 11:15.

Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #75

W dniu 2020-11-16 o 22:24, sprawa-34021@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Poniżej zamieszczam odpowiedź na informację publiczną

Ad. 1) b) kwartalnikiem;

Ad. 2) a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

Ad. 3) 10 000

Ad. 4) a) jest bezpłatna;

Ad. 5) a) tak;

Ad. 6) d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

Ad. 7) mieszkańców, d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np.
biblioteki, szkoły);

Ad. 8) c) żadne z powyższych.

--
Ewa Byrska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach
tel. 33 8791555, 693385630

wniosek o udziel. informacji publicznej - Gmina Siedlec przez SIEDLEC w sprawie Zasady działania gazet władzy #361

Dzień dobry,

Odpowiadając na  Państwa pytania informuję:

1. gazeta wydawana przez nas jest miesięcznikiem,

2. dostępna jest tylko w wersji papierowej,

3. roczny nakład gazety to 35 000 egzemplarzy,

4. jest bezpłatna,

5. gazeta nie prowadzi ogłoszeń ,

6. nie ma zasad co do umieszczania tekstów w gazecie,

7. nie zaistniała taka sytuacja,

8. nie dotyczy .

--
Eliza Filipowska - Vasylyev
Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
tel. 68 3848473 wew.23

przesłano odpowiedź na błędny adres email

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁUKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #538

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-11-30 11:04.

Przeczytano: Wniosek o informację przez STANISŁAWÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #815

Twoja wiadomość

Do: urzad.gminy@stanislawow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:34

odczytano w dniu 30.11.2020 10:44.

informacja publiczna - Gmina Choceń przez CHOCEŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #387

Dzień dobry,
w załączeniu odpowiedzi do Państwa zapytanie.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

Wiadomości Choceńskie wydawane są kwartalnie, jednak należy zaznaczyć, że w ramach potrzeb dokonywane są dodatkowe wydania. Jednak nie są do wydania specjalne.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
2300 egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

z poważaniem,

Kamil Klejba
specjalista d/s inwestycji i promocji

Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń
bezpośredni kontakt: kamil.klejba@chocen.pl mailto:kamil.klejba@chocen.home.pl tel: 663 120 538

ZAPRASZAMhttp://www.chocen.pl

Wypełniony wniosek o informację ws. gazetki przez BIECZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #711

Witam,

W załączeniu przesyłam Państwu wypełnioną ankietę.

Pozdrawiam,

1

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez CHOCEŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #387

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 30
listopada 2020 do "Agnieszka Świątkowska" <agnieszka.swiatkowska@chocen.home.pl>
z tematem "Wniosek o informację".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez ZIELONKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #739

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@zielonka.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez SKAWINA w sprawie Zasady działania gazet władzy #804

Twoja wiadomość

Do: urzad@gminaskawina.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 10:32.

Przeczytano: Wniosek o informację przez LESZNOWOLA w sprawie Zasady działania gazet władzy #425

Twoja wiadomość

Do: gmina@lesznowola.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-11-30 10:28.

Przeczytano: Wniosek o informację przez LUBOCHNIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #428

Twoja wiadomość

Do: gmina@lubochnia.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-11-30 10:08.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -***SPAM***Wniosek o informację przez PŁOŚNICA w sprawie Zasady działania gazet władzy #633

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@plosnica.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Re: Wniosek o informację przez MIRZEC w sprawie Zasady działania gazet władzy #686

Dzień dobry,
Państwa ankieta trafiła prawdopodobnie przez pomyłkę do Urzędu Gminy w
Mircu zamiast do redakcji gazety,
Z poważaniem
Monika Kaczorowska

---
Urząd Gminy w Mircu
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
tel. 41 276 71 70
fax. 41 276 71 90

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE zwanym dalej „RODO” informujemy, że przetwarzamy dane osobowe
naszych klientów w celu realizacji czynności urzędowych.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy. Klient ma prawo
dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
Szczegółowa klauzula informacyjna RODO znajduje się w internetowym
serwisie Gminy Mirzec (www.mirzec.pl). W przypadku dodatkowych pytań
można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:
iod@mirzec.pl lub telefonicznie 41/2767189.