Instytucja: GŁOGÓW

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na zapytanie o informację publiczną Urząd Miejski w Głogowie przez GŁOGÓW

  Dzień dobry.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie o informację publiczną z
  dnia 28-09-2020 r.

  --

  Z poważaniem

  Agnieszka Michalak
  Informatyk

  Urząd Miejski w Głogowie
  Rynek 10, 67-200 Głogów
  tel. 76 7265556
  e-mail: a.michalak@glogow.um.gov.pl
  www.dglnews.pl, www.glogow.pl, www.eglogow.eu
  RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów,
  adres e-mail prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 72 65 401.
  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl,
  pod numerem telefonu +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu udostępnienia informacji publicznej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony wg kategorii archiwalnej BE5 (zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 styczna 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
  5. Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia,
  w szczególności firmy prawnicze, informatyczne.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
  Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  Brak podania danych osobowych nie wpływa na realizację wniosku, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

  Załączniki

  • odpowiedz_watchdog.zip (nieskanowany) Skanuj