Instytucja: 

PIŁA

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź wniosek 1431.108.2020 Watchdog 06102020 przez PIŁA

  Dzień dobry,
  w załączeniu przekazuję odpowiedź (skan pisma OP-VII.1431.108.2020 z
  dnia 6 października 2020 r.) na Państwa wniosek z dnia 28 września 2020
  r. o udostępnienie informacji publicznej; dla poprawności
  udokumentowania podejmowanych czynności administracyjnych uprzejmie
  proszę o potwierdzenie odebrania niniejszej korespondencji na zwrotny
  adres e-mail lub poprzez automatyczne skorzystanie z funkcji
  "Potwierdzenie przeczytania".
  --

  Z poważaniem
  *Alicja Herba*

  z-ca dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego
  Urząd Miasta Piły
  plac Staszica 10
  64-920 Piła
  Tel. 67 210 42 91
  adres e-mail: {{ email }}

  logo

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
  charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
  informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
  będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
  niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie
  i usunięcie jej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Piły
  jest Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły, z siedzibą
  Pl. Staszica 10, 64-920 Piła. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail
  przetwarzane są w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie
  korespondencji drogą elektroniczną. Jednocześnie administrator
  przetwarza inne dane osobowe ujawnione w treści korespondencji (np.:
  imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,
  czas i data nadania/odebrania wiadomości, treść wiadomości, inne dane
  identyfikacyjne podane w podpisie/wizytówkach nadawców/odbiorców), w
  celu rozpatrzenia sprawy, która została przesłana drogą elektroniczną.
  Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO)1
  osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do
  cofnięcia zgody; skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
  przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zebrane
  dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie
  przepisów prawa, w tym osobom upoważnionym przez administratora danych,
  podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia
  przetwarzania danych, o której mowa w art. 28 RODO oraz podmiotom
  będącym stroną postępowania (odbiorca, strona trzecia). Dane będą
  przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
  zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.)
  oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres
  archiwalny niż w/w ustawa. Na podstawie przepisów o ochronie danych
  osobowych, osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich kwestiach
  związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym także
  przysługujących uprawnień można kontaktować się z inspektorem ochrony
  danych {{ email }} Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
  konieczne dla skutecznej wymiany korespondencji drogą elektroniczną.

  Załączniki

  • logo.jpg
  • odpowiedź_1431.108.2020_Watchdog_06102020.pdf