Instytucja: PĄTNÓW

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PĄTNÓW

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej - znak sprawy OG.1431.44.2020.

  <file:///C:/Users/bmarczak/AppData/Roaming/Microsoft/Signatures/herb.png>

  Iwona Napieraj
  Sekretarz Gminy Pątnów
  Urząd Gminy w Pątnowie
  98-335 Pątnów, Pątnów 48
  tel./fax: 43 886 52 50

  Klauzula Bezpieczeństwa Gminy Pątnów
  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
  zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo,
  dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
  wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim
  informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest
  niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony
  jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz
  o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pątnów, Pątnów
  48, 98-335 Pątnów - dalej ADO. Kontakt z inspektorem ochrony danych w
  Urzędzie Gminy w Pątnowie jest możliwy pod adresem e-mail: gmina@patnow.pl
  nr tel. 43 886 52 50. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu
  wymiany informacji drogą elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem
  za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta
  mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres
  poczty z legalnego źródła uprawniającego ADO do kontaktu z Panią/Panem. Nie
  będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że
  będzie to wynikać z przepisu prawa, lub wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
  Dane nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich
  poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii
  oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania
  kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej będzie
  zapisany w naszej bazie do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na jego
  przetwarzanie.

  Załączniki

  • odpowiedź_-_rozwiązania_cyfrowe.docx (nieskanowany) Skanuj
  • skan_-_usługi_cyfrowe.pdf (nieskanowany) Skanuj